Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev: Jednota národa a systémové reformy – pevný základ pro prosperitu země

NurSultan 11. září 2021

І. HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ V OBDOBÍ PO PANDEMII

Kazachstán má největší ekonomika střední Asie, nyní pociťuje následky pandemie. Navzdory obtížím však neochvějně pokračujeme v naší cestě.

S cílem definovat střednědobou hospodářskou politiku a systematizovat vládní iniciativy jsme přijali Národní rozvojový plán 2025 a přešli na nový systém státního plánování. Budou schváleny národní projekty.

Naším strategickým cílem je posílit naši vedoucí úlohu ve Střední Asii a upevnit naše postavení ve světové ekonomice.

Pro další přilákání přímých investic byl zaveden nový nástroj – dohoda o strategických investicích.

Vláda poskytla občanům a podnikům během pandemie rozsáhlou a rychlou podporu.

Program „Ekonomika jednoduchých věcí“ prokázal svou účinnost. V jeho rámci bylo zahájeno více než 3,5 tisíce projektů, vytvořeno 70 tisíc pracovních míst a vyprodukováno zboží a služby v hodnotě 3,5 bilionu tenge.

Díky programu «Obchodní plán» získalo státní podporu 66 000 projektů. To pomohlo vytvořit a udržet více než 150 000 pracovních míst.

Iniciativa týkající se včasného využití penzijních úspor měla závažný ekonomický, ale především sociální dopad. Toto opatření pomohlo více než milionu našich spoluobčanů zlepšit jejich bytové podmínky nebo snížit hypoteční zátěž.

Celkově lze konstatovat, že hospodářský vývoj naší země má pozitivní tendenci. Přesto musíme otevřeně říci, že situace je stále obtížná.

Proto jsem se rozhodl prodloužit programy „Ekonomika jednoduchých věcí“ a “ Obchodní plán “ do roku 2022. Celková částka určená na jejich financování bude činit nejméně jeden bilion tenge.

Zejména díky nízkému státnímu dluhu a dostupnosti značných rezerv se Kazachstánu podařilo relativně úspěšně překonat důsledky pandemie. To je naše vážná konkurenční výhoda, kterou je důležité neztratit.

Země obecně potřebuje soubor pravidel pro řízení veřejných financí: veřejného dluhu, fiskální politiky a Národního fondu. Žádám vládu a Národní banku, aby do konce roku připravily koncepci řízení veřejných financí.

Zároveň je třeba pokračovat v diverzifikaci ekonomiky, rozšiřovat sortiment vyráběného zboží a geografii vývozu.

V roce 2020 poprvé po deseti letech industrializace převýšil příspěvek zpracovatelského průmyslu k ekonomice příspěvek těžebního průmyslu. Střednědobým cílem je do roku 2025 zvýšit vývoz zpracovatelského průmyslu 1,5krát na 24 miliard dolarů a produktivitu práce o 30 %.

Je třeba zlepšit přístup investorů ke kvalitním geologickým informacím. Za tímto účelem by měl být vytvořen efektivní Národní geologický úřad na základě roztříštěných podřízených organizací. Tato organizace by se neměla stát monopolem, který rozhoduje o tom, komu a jakým způsobem umožní přístup k podzemí. Jejím úkolem je poskytovat investorům komplexní servisní podporu.

Podzemní průmysl potřebuje nový impuls, zejména pokud jde o geologický průzkum a komplexní studium podloží. Reformy zahájené v rámci plánu národa by měly být dotaženy do praktického konce vytvořením otevřené digitální databáze geologických informací a jejím zpřístupněním investorům.

Nerostné suroviny jsou národním bohatstvím. Rozhodování o přístupu prostřednictvím zákulisních diskusí by mělo být zakázáno. Příslušné orgány budou tuto záležitost kontrolovat.

Nadměrná přítomnost státu v ekonomice vážně omezuje růst a konkurenceschopnost a způsobuje korupci a nezákonný lobbing. Státní podniky stále dominují mnoha odvětvím a požívají monopolních výsad.

Tyto problémy jsme začali řešit. Koncepce veřejné správy proto počítá s opatřeními na redukci kvazi-veřejného sektoru, jeho zefektivnění, zprůhlednění a zvýšení odpovědnosti. Nejvyšší rada pro reformy schválila nový privatizační plán. Nyní je nutný přísný dohled.

Existují však i další otázky. Proč zejména některé národní společnosti a státní podniky hospodaří se ztrátou a jejich vrcholní manažeři za to nenesou odpovědnost? Vláda musí tento problém vyřešit.

Setkali jsme se také s nekontrolovaným růstem inflace. Národní banka a vláda se ukázaly jako bezmocné, když se odvolávaly na globální trendy. Tyto výmluvy poukazují na zranitelnost národního hospodářství. Vyvstává další otázka: jaká je tedy role našich profesionálních ekonomů?

Hlavním úkolem Národní banky a vlády je vrátit inflaci do pásma 4-6 %.

V důsledku protikrizových opatření v celkové výši 6,3 bilionu tenge je v ekonomice přebytek peněz. Existují však mezery, do kterých tyto prostředky neproudí. Banky druhé úrovně neinvestují do malých projektů, zejména ve venkovských oblastech.

Proto je třeba využít potenciál mikrofinančních institucí. Pracují v terénu a znají své klienty, jejich podnikání a možnosti. Národní banka a Agentura pro finanční regulaci by měly připravit balíček řešení této problematiky.

Velký význam má práce na snižování úrovně zatížených aktiv.

Rozhodli jsme se, že vláda by neměla pomáhat bankéřům. Současně by měla být zmrazená aktiva vrácena do ekonomiky, ale pouze na tržním základě. To vyžaduje právní rámec. Vláda spolu s Agenturou pro finanční regulaci by měly návrh zákona předložit Parlamentu do konce roku.

Nyní k nepeněžním složkám inflace. Hlavním z nich jsou ceny potravin.

O obrovském zemědělském potenciálu Kazachstánu toho bylo řečeno již mnoho. V zemědělství se však nahromadilo mnoho problémů.

Především je to neefektivní tvorba cen a distribuce potravinářských výrobků. Již dříve jsem hovořil o důležitosti vytvoření sítě velkoobchodních a distribučních center. Na tomto úkolu se pracuje.

Je důležité zajistit přístup k nim pro malé zemědělské výrobce, včetně třeba osobních vedlejších hospodářství. Monopolizace tohoto trhu je nepřijatelná.

Je také třeba zajistit jednotnou kontrolu cen v celém řetězci od výrobce ke spotřebiteli. Tuto práci má nyní na starosti několik agentur. Po dalším zvýšení cen se místo promyšlené analýzy a účinných opatření začínají „obviňovat navzájem“. Je načase udělat v této záležitosti pořádek. Měly by být vymezeny oblasti odpovědnosti, jeden orgán by měl být určen jako hlavní a měla by být vypracována jasná pravidla pro součinnost ostatních orgánů. Vláda musí v této věci rozhodnout do jednoho měsíce.

Za druhé, nepříznivé povětrnostní podmínky odhalily vážné problémy v chovu skotu. Díky rychlým opatřením jsme stabilizovali situaci a zajistili krmivo. V této oblasti je však stále zapotřebí systematických opatření.

Je třeba rozšířit plochu pěstování pícnin a zpřísnit kontrolu střídání plodin, více využívat sledování prostoru a dálkový průzkum půdy. Důležité je také zlepšit efektivitu využití pastvin.

Zemědělci dnes nemají přístup k pastvinám, protože je vlastní lidé zvučných jmen, kteří si na svých pozemcích vybudovali nedobytné pevnosti. Akimové nejsou schopni tento problém vyřešit z různých důvodů, včetně osobní závislosti.

Vláda spolu s příslušnými orgány musí přijmout rozhodná opatření k nápravě situace. Zvláštní pozornost by měla být věnována zajištění soukromých zemědělských usedlostí vesničanů pastvinami. Jejich právní postavení a nástroje podpory by měly být stanoveny ve zvláštním zákoně „O soukromých vedlejších pozemcích“. Vláda musí co nejdříve vypracovat návrh zákona.

Zlepšení je nutné i ve veterinárním systému, který vyžaduje jasné rozdělení funkcí a pravomocí mezi centrem a regiony. Zdraví a produktivita hospodářských zvířat závisí na účinné práci veterinárních lékařů v terénu. To má přímý vliv na blahobyt obyvatel venkova.

Bez moderní veterinární služby není možné rozšířit vývoz významné části zemědělských produktů. V této oblasti je proto třeba důsledně pracovat: digitalizace procesů, automatizace sběru a přenosu dat, školení zaměstnanců a zvyšování platů. Do konce roku by vláda měla přijmout konkrétní opatření k reformě veterinárního systému.

Za třetí, naše zemědělská politika je nekonzistentní. Se změnou ministrů se mění i politika. Za těchto podmínek je pro zemědělce obtížné plánovat práci do budoucna. Musíme vypracovat společnou generální linii. V souladu s tím je třeba přezkoumat a stabilizovat mechanismy dotací.

Dále. Jen za posledních pět let byly na dotace vynaloženy více než 2 biliony tenge. Bohužel více než polovina trestních případů v zemědělství se týká krádeží dotací. Tato situace je nepřijatelná.

Je třeba posílit regulační rámec a zavést účinný systém plánování a monitorování. Je nezbytné, aby postup zpracování dotací byl jasný a transparentní. Dotace by měly být plně dostupné malým a středním zemědělským podnikům.

Je třeba podrobně prozkoumat nástroje na podporu technologického dovybavení zemědělství. Přibližně 90 % technologií používaných v zemědělství je zastaralých a je třeba je modernizovat.

Politika dotování zemědělství musí být sladěna s průmyslovou politikou státu. Žádám vládu a společnost Baiterek Holding, aby připravily balíček návrhů k těmto otázkám.

Obecně je hlavním úkolem zemědělsko-průmyslového komplexu plně zásobovat zemi základními potravinami.

Letos jsem podepsal zákon, který definitivně ukončil problematiku prodeje a pronájmu zemědělské půdy cizincům a společnostem se zahraniční účastí.

Byly provedeny změny v zákoně o půdě, které mají povzbudit domácí investory k investicím do rozvoje venkovských oblastí. Tyto změny nám umožňují zapojit zemědělskou půdu do plného hospodářského obratu.

Jsem přesvědčen, že všechna tato rozhodnutí pozitivně ovlivní náš zemědělský sektor, který se stane jedním z klíčových bodů růstu národního hospodářství.

Další otázka. V dnešním světě je jedním z hlavních faktorů konkurenceschopnosti hloubka digitalizace.

Přenos moderních digitálních technologií a zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou pro Kazachstán nesmírně důležité. Měli bychom aktivně spolupracovat s našimi strategickými partnery v zahraničí.

Zároveň je důležité podporovat a posilovat domácí odvětví informačních technologií. Země potřebuje mladé, vzdělané a motivované pracovníky. V rámci Národního projektu digitalizace potřebujeme vyškolit nejméně 100 tisíc špičkových IT odborníků.

Vývoz digitálních služeb a produktů musí do roku 2025 dosáhnout alespoň 500 milionů dolarů.

Tyto a další úkoly budou vyžadovat kompletní „digitální reset“ veřejného sektoru. Zde je hlavním a dlouhodobým problémem nedostatečně účinná integrace informačních systémů veřejné správy. Tento problém vyžaduje radikální a naléhavé řešení.

Nejprve je třeba vybudovat zásadně novou architekturu digitální veřejné správy. Všechny iniciativy veřejného sektoru v oblasti informačních technologií budou založeny výhradně na nové platformě kazašské vlády. Odstraní duplicitu, neefektivní náklady a byrokracii a 100 % veřejných služeb bude občanům k dispozici z chytrých telefonů.

Za druhé, spouštíme Centrum digitální transformace, v jehož rámci budou revidovány a digitalizovány všechny obchodní procesy vládních agentur.

Zatřetí je třeba vytvořit platformu pro interakci mezi národními společnostmi a komunitou IT. Digitální potřeby a požadavky kvazisektoru by měly v co největší míře uspokojovat domácí podniky.

Za čtvrté je nutné postupně rozšiřovat a modernizovat datové přenosové linky a propojovat je s mezinárodními koridory. Je třeba zřídit moderní datová centra, která mohou sloužit sousedním zemím.

Musíme realizovat náš obrovský informační a telekomunikační potenciál. V nové digitální éře bude mít geopolitický význam. Kazachstán by se měl stát centrálním digitálním uzlem pro velkou část euroasijského regionu.

Abychom se s touto výzvou vyrovnali, musíme samozřejmě posílit naše lidské zdroje. Požádal bych pana premiéra, aby mi sdělil své návrhy.

Další. Situace v Afghánistánu a obecné zvýšení globálního napětí nás postavily před úkol obnovit obranný průmysl a vojenskou doktrínu.

Prioritou národního významu se musí stát také posílení našich obranných schopností a zvýšení naší schopnosti reagovat na hrozby. Musíme se připravit na vnější otřesy a nejhorší možný scénář. Modelování vnějších rizik se stalo velmi důležitým. Měly by být provedeny zátěžové testy, vypracovány scénáře, na jejichž základě budou vypracovány a upraveny akční plány státního aparátu.

II. ZLEPŠENÍ EFEKTIVITY ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU

Kazachstán je jednou z mála zemí, která si vyrobila vlastní vakcínu proti koronaviru. Nemáme žádné pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti našeho produktu QazVac, o který již projevily zájem další země.

Máme dostatečné zásoby vakcín a obyvatelé Kazachstánu mají možnost volby – mnoho zemí si to nemůže dovolit.

Masové očkování v zemi pokračuje, ale ve společnosti je stále mnoho jeho odpůrců. Nejenže odmítají očkování, ale nabádají k němu i obyvatelstvo. Mnozí podlehli jejich vlivu a byli dezorientováni.

Všichni tito lidé musí pochopit, že jsou zodpovědní nejen za sebe, ale i za životy ostatních. Proto se nesmíme nechat ovlivnit těmi, kdo agitují proti očkování.

Lidstvo zažilo nejednu epidemii. Neměli bychom zapomínat, že mnoho nebezpečných nemocí se podařilo zastavit až po nástupu vakcín.

V blízké budoucnosti se mohou ve světě objevit nové kmeny koronaviru a odborníci předpovídají i další pandemie. Tyto procesy nemůžeme jednoduše přečkat. Budeme se muset naučit žít a růst v takových podmínkách.

Proto je důležité, aby se posilovací vakcíny pořídily již nyní a urychlil se tak nákup vakcín registrovaných Světovou zdravotnickou organizací.

Na přechod k pravidelnému očkování je také nutné připravit celý zdravotnický systém.

Měl by být vytvořen národní systém předvídání biologické bezpečnosti v zemi. Toto opatření je stanoveno v příslušném návrhu zákona. Žádám Parlament, aby zajistil jeho přijetí do konce zasedání.

Mnoho lékařských laboratoří nesplňuje mezinárodní normy. Národní projekt „Zdravý národ“ by měl zajistit vybavení alespoň 12 laboratoří špičkovými technologiemi. Tím se úroveň shody našich laboratoří s mezinárodními normami zvýší na 90 %.

Nemělo by se připustit, aby se situace v oblasti nekoronavirových onemocnění zhoršovala. V souvislosti s pandemií se odkládají rutinní vyšetření a operace. Mnoho dětí není standardně očkováno. Tento stav je samozřejmě nepřijatelný.

Zdravotnictví potřebuje obrovské finanční prostředky. Je to otázka infrastruktury, lidských zdrojů a poskytování léků.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat farmaceutickému průmyslu. Boj proti viru ukázal, že toto odvětví se stalo důležitým faktorem konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Proto je nutné zřídit středisko pro laboratorní a technické zkoušky zdravotnických výrobků, akreditované podle všech mezinárodních norem.

Měla by se zintenzivnit spolupráce s globálními farmaceutickými společnostmi. Je důležité přilákat investory a předávat technologie a nejnovější vývoj. Musíme rozšířit objem a rozsah smluv o odběru s domácími výrobci. Podíl domácích léčiv a zdravotnických prostředků se musí zvýšit ze současných 17 % na 50 % již do roku 2025.

Fyzická aktivita je klíčem ke zdraví. Opakuji to ještě jednou: Musíme vytvořit všechny podmínky pro masový a dětský sport. Akimové oblastí by měli zajistit postupnou výstavbu sportovní infrastruktury.

Vzhledem k výsledkům olympijských her v Tokiu je třeba se situací ve sportu zabývat na samostatném zasedání.

III. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Od ledna letošního roku se platy učitelů zvýšily o 25 procent. V příštích třech letech na tento účel investujeme dalších 1,2 bilionu tenge. Tato opatření přinášejí své ovoce – průměrné skóre uchazečů o pedagogické obory se prudce zvýšilo.

V letošním roce se několik kazašských studentů stalo vítězi a laureáty mezinárodních předmětových olympiád.

Takto nadané děti by měly být všestranně podporovány. Poskytneme jim nesoutěžní granty na vstup na univerzity a vyplatíme jim jednorázové peněžní ceny. Učitelé, kteří děti vzdělávají, by měli být také morálně a finančně odměněni.

V zásadě je důležité podporovat děti ze sociálně slabých rodin prostřednictvím všeobecného vzdělávání. Opatření materiální podpory by měl doplnit vzdělávací projekt „Digitální učitel“.

Vzdělávací systém potřebuje motivované a kvalifikované učitele. Domnívám se, že učitelé by měli být rekvalifikováni každé tři roky, a ne pět let jako v současnosti. Měli by být nositeli nových poznatků, skutečnými vzdělavateli. Zároveň by učitelé neměli mít možnost absolvovat kurzy na vlastní náklady.

Nedostatek míst ve školách zůstává akutním problémem v systému středního vzdělávání – chybí 225 000 míst. Pokud nebudou přijata žádná naléhavá opatření, může do roku 2025 dosáhnout 1 milionu míst. Již dříve jsem dal pokyn, aby se do konce roku 2025 postavilo nejméně 800 škol. Dnes jsem si dal za úkol zvýšit tento počet na 1 000 škol.

Kromě výstavby na úkor rozpočtu je třeba, aby se do řešení tohoto neblahého problému zapojil i soukromý sektor.

Musíme také začít postupně přecházet na financování venkovských škol na obyvatele.

Včasné profesní poradenství pro děti je obzvláště důležité. Mladá generace by si měla uvědomit, jakou profesi si v budoucnu zvolí. Tímto důležitým úkolem se musí zabývat vláda společně s Národní komorou Atameken.

Budeme pokračovat v realizaci projektu „Bezplatné technické a odborné vzdělávání“.

K dnešnímu dni zůstává 237 000 mladých lidí z kategorie NEET nezajištěno. Každoročně se na ni přihlásí 50 000 studentů, z nichž 85 % patří do nízkopříjmové kategorie. Tuto situaci je třeba napravit. Mělo by být zajištěno stoprocentní pokrytí bezplatného odborného vzdělávání a přípravy v poptávaných profesích.

Armáda by se měla stát další příležitostí, jak se naučit nějakému povolání. Měla by být vyřešena otázka, zda se branci budou učit profesním specializacím potřebným v reálné ekonomice.

Úkolem příslušných ministerstev je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Univerzity musí být odpovědné za řádné školení personálu.

Nejdůležitější prioritou je rozvoj vědy. Do konce roku je třeba změnit právní předpisy, aby se vyřešily problémy, které se v této oblasti nahromadily.

Především je třeba zajistit stabilní a důstojné platy předních vědců tím, že je zahrneme do základního financování vědy. Na zasedání Národní rady pro veřejnou důvěru jsem dal pokyn k zavedení přímého financování výzkumných ústavů zabývajících se základní vědou. Příslušné ministerstvo by mělo vypracovat jasná a transparentní pravidla pro výběr a financování těchto vědeckých organizací.

Další. Vážnou překážkou rozvoje základní vědy je omezení grantů na tři roky. V tak krátkém plánovacím období je obtížné dosáhnout jakýchkoli smysluplných výsledků. Mělo by se zvážit prodloužení doby financování grantů na vědu na pět let.

Otázka objektivity rozhodnutí národních rad pro výzkum je stále na pořadu dne. Domnívám se, že je třeba zavést institut odvolání.

Celkově stojí kazašské školství a věda před rozsáhlým a naléhavým úkolem – nejen držet krok s novými trendy, ale být o krok napřed, vytvářet trendy.

IV. ZLEPŠENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY

Hlavní zásadou “ poslouchajícího státu“ je, že státní aparát musí pracovat v zájmu svých občanů. To se týká především místních orgánů.

Právě akimaty mají komunikovat s občany a operativně řešit jejich problémy. Často se to však nestane. Vrcholoví manažeři musí čas od času upravovat rozhodnutí přijatá v regionech, nebo dokonce rozhodovat za ně.

Akimové různých úrovní nejsou vždy schopni dělat silné samostatné kroky, pracují s pohledem Centra. To je do značné míry způsobeno tím, že současná úroveň odpovědnosti akimů vůči občanům je nedostatečná. Hodnocení jejich výkonnosti prakticky nezávisí na názoru samotných obyvatel regionů. Proto je nutné optimalizovat mechanismus hodnocení práce akimů na všech úrovních.

Důležitým bodem by se měly stát nezávislé sociologické průzkumy. Poskytují objektivní obraz o skutečném postoji obyvatelstva ke kvalitě práce úřadů. Prostřednictvím průzkumů jsou hlasy občanů slyšet přímo, nikoli prostřednictvím formálních zpráv. Prezidentská administrativa by měla připravit balíček návrhů k této otázce.

Regionální politika by se měla zaměřit na snížení nerovnováhy v socioekonomickém rozvoji. Úkoly specifické pro každý region by měly být vhodně kombinovány s národními prioritami.

V rámci Národního rozvojového plánu bylo stanoveno 25 konkrétních úkolů pro zlepšení kvality života občanů. To jsou hlavní oblasti naší práce. Vláda a Akimové proto musí aktualizovat plány rozvoje regionů v souladu se schválenými celostátními cíli.

Jedním z hlavních nástrojů ke snížení nerovnováhy je samozřejmě stanovení priorit rozpočtových výdajů. Přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu by nemělo záviset na „síle charakteru“ akimů, některých osobních preferencích a dalších subjektivních faktorech.

Pro „přetížení“ rozpočtových procesů je třeba šířeji uplatňovat mechanismus financování na obyvatele, je třeba zavést objektivní metodiku rozdělování rozpočtových limitů.

Je třeba zjednodušit procesy sestavování rozpočtu, radikálně snížit byrokracii v této oblasti a rozšířit využívání digitálních nástrojů pro plánování a plnění rozpočtu. Je nutné zavést blokový rozpočet se zvýšenou odpovědností správců rozpočtových programů. Vláda musí vypracovat balíček změn rozpočtových zákonů a předpisů.

Velmi palčivým problémem je systematické nadhodnocování nákladů na projekty. To platí jak pro malé projekty, jako jsou školky a školy, tak pro velké infrastrukturní projekty. Současný regulační rámec a praxe by měly být co nejdříve radikálně revidovány. Vládě a Účetnímu výboru bylo uloženo předložit návrhy do 1. prosince.

Další otázkou je zvýšení finanční nezávislosti regionů.

Od roku 2020 bude daň z příjmu právnických osob z malých a středních podniků převáděna do místních rozpočtů. V tomto období se navzdory poklesu hospodářské aktivity zvýšily příjmy místních rozpočtů o 25 % oproti plánu. To svědčí o zvýšeném zájmu akimů o rozvoj místních podniků, zvýšení investic a daňové základny.

V tomto směru je třeba pokračovat. Žádám vládu, aby do konce roku připravila balíček příslušných návrhů.

Kazachstán je v souladu s trvalým trendem urbanizace. Megaměsta by se měla stát páteří globální konkurenceschopnosti Kazachstánu, zatímco regionální centra by se měla stát body růstu regionů. Proto bude nutné vypracovat zákon o rozvoji aglomerací a nové normy integrovaného rozvoje měst.

Zásadní je dodržování zásady „lidé infrastruktuře“. Je třeba se zaměřit na rozvoj perspektivních vesnic. Hlavním cílem je zajistit jejich soulad se systémem regionálních norem. Tyto přístupy by měly být zakotveny v plánu územního rozvoje.

VI. POLITICKÁ MODERNIZACE A OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV

Postupná politická modernizace je jedním z hlavních úkolů strategické politiky našeho státu.

V posledních dvou letech jsme v této oblasti provedli významné změny. Byl přijat nový zákon, který stanoví zásadu oznamování schůzí; hranice pro vstup stran do Majilisu byla snížena na 5 procent; na volební lístky byl přidán řádek „proti všem“.

Tyto a další kroky našly ve společnosti aktivní podporu. Posilují náš vektor udržitelného demokratického rozvoje, kvalitativně mění politický systém, podporují větší zapojení občanů do řízení státu.

Nemůžeme však usnout na vavřínech. Naším cílem je dále zvýšit efektivitu státu, transparentnost a konkurenceschopnost politického procesu. Politické reformy proto budou pokračovat.

Pro důsledné posílení státnosti budeme všechny transformace provádět postupně s ohledem na naše specifika. To je jediná správná cesta k vybudování silného, spravedlivého a pokrokového státu. Tento přístup plně sdílejí i naši občané.

Nejdůležitějším krokem bylo zavedení přímé volby venkovských starostů. To je hlavní moment politických reforem, které jsem navrhl ve svém loňském projevu. Toto rozhodnutí se přímo dotýká zájmů vesničanů, tj. více než 40 procent občanů Kazachstánu. Jsme na správné cestě. A již v roce 2024 budou mít občané možnost volit rajonové akimy v pilotním režimu.

Důležitým faktorem další modernizace místní samosprávy je rozvoj občanské kultury.

Prezidentská administrativa musí vytvořit účinný mechanismus podpory občanských iniciativ ve venkovských oblastech. Je třeba přizpůsobit systém financování dotací potřebám venkovských nevládních organizací, zavést zjednodušený způsob jejich získávání. To bude dobrým impulsem pro sociální aktivity ve venkovských oblastech.

Zavedení pravidla 30% kvóty pro ženy a mladé lidi na volebních kandidátních listinách přimělo strany k aktivnější práci, omlazení jejich řad a hledání nových tváří. V konečných seznamech lidových zástupců se však kvóty řádně nepromítly. Pro plný účinek je proto nutné uzákonit normu o povinném zohlednění této kvóty při rozdělování poslaneckých mandátů.

Budujeme inkluzivní společnost. Lidé se speciálními potřebami jsou v naší zemi zatím málo zastoupeni ve veřejném a politickém životě. Navrhuji rozšířit seznam kvótových kategorií kromě žen a mládeže o kvóty pro osoby se zvláštními potřebami.

Víte, že jsem ochranu lidských práv vždy vyčleňoval jako samostatný blok. Za poslední dva roky jsme v této oblasti dosáhli značného pokroku.

V lednu tohoto roku jsem podepsal zákon o ratifikaci druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je zrušení trestu smrti. Nyní je třeba sladit trestní zákoník s ustanoveními druhého opčního protokolu. Doufejme, že zákon bude přijat do konce roku.

Na začátku léta vláda v souladu s mým dekretem schválila Integrovaný plán pro lidská práva. Tento důležitý dokument vytváří dlouhodobý institucionální rámec pro další zlepšování systému ochrany lidských práv v Kazachstánu.

Po přijetí komplexního plánu byla zahájena aktivní práce na zajištění rovnosti žen a mužů. V tomto ohledu je třeba v maximální možné míře podporovat ekonomické a politické postavení žen ve společnosti. Za tuto práci je odpovědná prezidentská kancelář.

Měla by být také změněna koncepce rodinné a genderové politiky.

VII. KONSOLIDACE JAKO HLAVNÍ FAKTOR DALŠÍHO POKROKU

Kazachstán vstupuje do zcela nové epochy, která přináší zásadní změny ve všech oblastech života. V podmínkách globální nestability a velkého množství nových výzev musíme posílit naše hodnoty a vytvořit si jasnou představu o budoucnosti.

Naše základní zásada „jednoty v rozmanitosti“ je neporušitelná. Harmonický rozvoj mezietnických vztahů proto vždy byl a bude jedním z hlavních směrů veřejné politiky v Kazachstánu. Nejde o pouhou rétoriku, tento přístup podporuje naprostá většina Kazachů. Pro naše občany je harmonie a tolerance životem, živou realitou díky prolínání kultur a jazyků.

Podle ústavy jsme jednotný národ, a to je naše nepochybná síla. Podporujeme názorovou pluralitu, ale zároveň se důsledně postavíme proti jakýmkoli formám radikalismu a nedovolíme, aby byla narušena naše státní suverenita a územní celistvost.

Musíme si vážit společenské jednoty a harmonie jako zřítelnice našeho oka. Je nutné, aby všichni občané chápali význam harmonických mezietnických a mezikonfesních vztahů.

Vždy jsme byli imunní vůči nejednotě. A nedopustíme diskriminaci, ponižování cti a důstojnosti na základě jazyka, národnosti nebo rasy a postavíme je před soud podle zákona. Takové ústavně nezodpovědné kroky jsou v rozporu se zájmy naší země.

Rozvoj kazašského jazyka je jednou z klíčových priorit státní politiky. V této oblasti jsme dosáhli významných výsledků.

Kazaština se právem stává jazykem vzdělání a vědy, kultury a obchodu. Obecně se neustále rozšiřuje jeho oblast použití. To je logický jev. Proto není důvod hovořit o tom, že by kazašský jazyk byl porušován.

V souladu s naší ústavou je kazaština státním jazykem. Ruština má status úředního jazyka. Jejímu používání nelze podle našich právních předpisů bránit.

Každý občan, který spojuje svou budoucnost s naší zemí, musí vynaložit veškeré úsilí na studium státního jazyka. To je skutečné vlastenectví.

Skutečnost, že naši mladí lidé hovoří různými jazyky, včetně ruštiny, nám může být jen ku prospěchu.

Hranice mezi Kazachstánem a Ruskem je nejdelší na světě a ruština je jedním ze šesti úředních jazyků OSN. Proto musíme k této problematice přistupovat zdravým rozumem.

Musíme rozvíjet kulturu civilizovaného dialogu a vzájemného respektu. Shromáždění národů Kazachstánu v tom hraje významnou roli. Každý z nás musí cítit odpovědnost za svou vlast, za všechny své občany.

Efektivní využití historického dědictví a kulturního potenciálu země hraje důležitou roli při konsolidaci společnosti a posilování národní identity. V tomto ohledu má Kazachstán velké možnosti, včetně příznivého postavení na mezinárodní scéně.

Zároveň je třeba revidovat naši politiku v této oblasti. Z nějakého důvodu dnes stát často financuje projekty jen určitých osobností, které rády čerpají rozpočty.

Mladí a talentovaní sochaři, výtvarníci, divadelníci, hudebníci a spisovatelé, kteří ovládají nové žánrové formáty a neustále experimentují, ale přežívají na úkor sponzorů, zůstávají v undergroundu. Díky nim však kazašská kultura získává globální zvuk.

Vláda proto musí spolu s odborníky do konce roku předložit plán praktických opatření zaměřených na podporu nové kultury a jejích talentovaných představitelů.

Mělo by se zvážit zřízení fondu na podporu kreativních odvětví.

Intelektuálové hráli v naší společnosti vždy zvláštní roli. Vždy vedli náš národ, vzdělávali mládež, bojovali proti nevědomosti a věnovali se osvětě. Tyto vlastnosti jsou základem našeho národního kodexu a neměli bychom je ztratit.

Jsme v době internetu. Obrovský proud negativních informací otravuje vědomí současné generace. Falešné významy a krátkodobé hodnoty se masivně šíří. To je velmi nebezpečný trend.

V takových chvílích je aktivní postoj inteligence obzvláště důležitý. Jejich autorita se neurčuje na základě ocenění, ale na základě skutečných činů.

Hlavním úkolem je vštípit mladým lidem lidské hodnoty. V naší společnosti je třeba podporovat takové vlastnosti, jako je vlastenectví, touha po poznání, pracovitost, solidarita a odpovědnost.

Proto vyzývám naše intelektuály, aby nezůstávali lhostejní k problémům, které ovlivní budoucnost naší země.

Je důležité, abychom rozvíjeli tradice dialogu a občanské účasti, abychom pěstovali pokrokové hodnoty, které jsou základem naší vnitřní solidarity a jednoty.

Jen společně můžeme posílit jedinečnou identitu naší země. Jak opakovaně zdůraznil první prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev, mezietnická a mezikonfesní shoda je naší neocenitelnou hodnotou.

Ve jménu budoucnosti našeho státu musíme zachovat a posílit domácí stabilitu a národní jednotu.

Vážení krajané!

To jsou klíčové priority naší nejbližší agendy.

Hlavním bohatstvím Kazachstánu jsou naši občané.

Klíčovým cílem mé práce ve funkci předsedy je blaho našich občanů. Dnes bych rád oznámil řadu dalších iniciativ, jejichž cílem je především zlepšit blahobyt obyvatel Kazachstánu.

PRVNÍ INICIATIVA

Domnívám se, že je třeba přezkoumat výši minimální mzdy. Na jedné straně je to nejdůležitější makroukazatel a na straně druhé ukazatel, kterému rozumí každý.

Minimální mzda nebyla od roku 2018 zvýšena. Celosvětová korunovační krize zvýšila tlak na příjmy. Kromě toho Kazachstán podle výše minimální mzdy zaostává za řadou zemí SNS. Proto přijímám rozhodnutí zvýšit minimální mzdu ze současných dvaačtyřiceti na 60 000 tenge s platností od 1. ledna 2022.

Toto opatření se přímo dotkne více než jednoho milionu lidí a nepřímo ovlivní všechny pracovníky. Sníží „stínový“ mzdový fond, jehož velikost dnes dosahuje 30 a možná i 40 % deklarovaného fondu.

Zvýšení minimální mzdy by mělo pozitivní ekonomický efekt v podobě zvýšení domácí spotřeby. To by podle odborníků zvýšilo HDP o 1,5 %.

Zároveň bychom měli upustit od nevhodného používání minimální mzdy jako měřítka v daňové, sociální a dalších oblastech.

Žádám vládu a Parlament, aby zajistily zavedení nezbytných změn právních předpisů do konce tohoto roku s tím, že vstoupí v platnost v lednu příštího roku.

DRUHÁ INICIATIVA

V Kazachstánu je více než 6,5 milionu lidí, kteří pracují za mzdu. To víte velmi dobře. Jejich hlavním zdrojem příjmů jsou platy.

Růst mzdového fondu přitom v posledních deseti letech zaostával za růstem zisků podniků téměř o 60 %. Vláda proto vytvoří „měkké“ pobídky pro podniky, aby zvýšily mzdy svých zaměstnanců.

Zaměstnavatelé, kteří zvýší mzdy zaměstnanců prostřednictvím regulovaného zadávání veřejných zakázek, budou motivováni a budou mít přednostní přístup ke státní podpoře.

TŘETÍ INICIATIVA

Je třeba zpřehlednit a zjednodušit mzdové zatížení. To je patrné zejména u mikropodniků a malých podniků.

Navrhuji zavést pro tyto podniky jedinou platbu z výplatní pásky, čímž by se celkové zatížení snížilo z 34 % na 25 %. To by povzbudilo podniky, aby „vyvedly tisíce zaměstnanců ze stínu“ a učinily je plnohodnotnými účastníky systémů důchodového, sociálního a zdravotního pojištění.

V této věci by neměla být povolena žádná kampaň. Je nutné připravit vhodné platební systémy, aby se předešlo narušení a nákladům na podnikání. Systém by měl být zaveden od 1. ledna 2023.

ČTVRTÁ INICIATIVA

Od roku 2020 byly zvýšeny platy více než 600 000 státních zaměstnanců z řad učitelů, lékařů a sociálních pracovníků.

Ostatních státních zaměstnanců se však toto opatření netýká. Jsou to kulturní pracovníci, archiváři, knihovníci, technici, myslivci, řidiči a další.

V letech 2022 až 2025 proto stát zvýší platy těchto kategorií státních zaměstnanců v průměru o 20 % ročně. Celkem se tato iniciativa přímo dotkne 600 tisíc kazašských občanů.

PÁTÁ INICIATIVA

Otázka bydlení bude pro naše občany vždy jednou z hlavních.

Programy jako „Baspana Hit“ a „7-20-25“ brzy skončí. Tržní sazby hypoték jsou však stále vysoké a nejsou dostupné pro všechny Kazachy. Proto bude vypracován ucelený program bydlení. Spravovat ji bude Otbasy Bank, která se přemění na národní rozvojový institut. Banka bude mít za úkol zajistit registraci a distribuci bytů občanům na základě principu „jednoho správního místa“.

Pozitivní vliv iniciativy na předčasný výběr penzijních úspor jsem již zmínil. To také přimělo lidi, aby od zaměstnavatelů požadovali platby v takzvaných „bílých místech“. Pro zachování tohoto trendu považuji za nezbytné umožnit převod části důchodových úspor nad hranicí přiměřenosti na účet u Otbasy Bank pro následnou koupi bydlení. To by také podpořilo návyk spořit a rozumně je využívat.

SveP.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více