Poselství prezidenta republiky Kazachstán N. Nazarbajeva lidu Kazachstánu. Nové možnosti rozvoje v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce.

Kazachstán  10. ledna 2018.

                 Drazí Kazachstánci!

Dnes svět vstupuje do éry Čtvrté průmyslové revoluce, éry hlubokých a rychlých změn: technologickýcých, ekonomické a sociálních.

Nový technologický životní styl radikálně mění způsob, jakým pracujeme, realizujeme svá občanská práva, vychováváme děti.

Potřeba být připraven na globální změny a výzvy nás vedla k přijetí Strategie rozvoje «Kazachstán-2050».

Klademe si za cíl dostat se do třicítky nejvyspělejších zemí světa.

Je realizován Plán národa – 100 konkrétních kroků, z nichž 60 již bylo uskutečněno. Zbytek má většinou dlouhodobý charakter a je realizován plánovitě.

V loňském roce byla zahájena třetí modernizace Kazachstánu.

Úspěšně se realizuje Program industrializace.

Byl přijat komplexní program «Digitální Kazachstán».

Byl rozpracován komplexní Strategický plán rozvoje Republiky Kazachstán do roku 2025.

Naše dlouhodobé cíle zůstávají nezměněny.

Máme všechny potřebné programy.

Toto Poselství určuje, co musíme udělat pro úspěšnou navigaci a adaptaci v novém světě – ve světě Čtvrté průmyslové revoluce.

 

Drazí krajané!

 

Vytvořili jsme nezávislý Kazachstán, který se stal značkou budící důvěru a respekt ve světě.

V roce 2017 se naše země stala nestálým členem Rady bezpečnosti OSN.

V lednu 2018 ji předsedáme.

Stali jsme se prvním státem mezi zeměmi SNS a východní Evropy, které si světové společenství vybralo pro světovou specializovanou výstavu «EXPO».

V Kazachstánu byl vybudován úspěšně fungující model tržní ekonomiky.

V roce 2017 se země, která překonala negativní důsledky globální krize, vrátila k trajektorii spolehlivého růstu.

Podle závěrečné roční bilance růst hrubého domácího produktu činil 4% a průmyslové výroby – více než 7%.

Přičemž v celkovém objemu průmyslu zpracovatelské odvětví přesáhlo 40%.

Úspěšný vývoj Kazachstánu umožnil vytvoření střední třídy.

Chudoba se snížila 13krát, míra nezaměstnanosti klesla na 4,9%.

Základem socioekonomických úspěchů země je civilní mír, mezietnický a mezivědní (mezikonfesní) soulad, který je i nadále naší hlavní hodnotou.

Nicméně musíme si jasně uvědomit, že úspěchy Kazachstánu jsou spolehlivým základem, ale ne zárukou úspěchu zítřka.

Éra «ropní hojnosti» se prakticky blíží ke konci. Země potřebuje novou kvalitu rozvoje.

Globální trendy ukazují, že by měla být založena primárně na široké implementaci elementů Čtvrté průmyslové revoluce.

A to přináší jak výzvy, tak příležitosti.

Jsem si jist, že Kazachstán má vše potřebné k tomu, aby se dostal mezi lídry nového světa.

K tomu je třeba se soustředit na následující úkoly.

ZA PRVÉ. Industrializace by se měla stát vlajkovou lodí zavádění nových technologií.

Právě její výsledky se staly jedním z hlavních stabilizačních faktorů v krizových letech 2014-2015, kdy ceny ropy prudce klesly.

Proto se orientace na zpracovatelský sektor s vysokou produktivitou práce nezměnil.

Současně by se industrializace měla stát inovativnější, využívající všechny výhody nového technologického způsobu 4.0.

Je třeba vyvinout a otestovat nové nástroje zaměřené na modernizaci a digitalizaci našich podniků se zaměřením na export výrobků.

Měly by především stimulovat transfer technologií.

Je třeba realizovat pilotní projekt digitalizace několika průmyslových podniků v Kazachstánu a pak by tato zkušenost měla být široce rozšířena.

Nejdůležitější otázkou se stává vývoj vlastního ekosystému vývojářů digitálních a dalších inovativních řešení.

Měl by se vykrystalizovat kolem takových inovačních center, jako je Nazarbayevova univerzita, MFCA (Mezinárodní Finanční Centrum Astana) a Mezinárodní technologický park IT-startupů.

Seriózní revizi vyžaduje organizace činnosti Parku inovativních technologií «Alatau».

Hlavními faktory pro úspěch inovačního ekosystému jsou stimulace poptávky po nových technologiích ze strany reálného sektoru a fungování soukromého trhu financování rizikového kapitálu.

To vyžaduje odpovídající právní předpisy.

Navíc obzvláště důležitým se stává vývoj IT a inženýrských služeb.

Digitalizace ekonomiky, kromě dividend, nese take riziko rozsáhlého uvolnění prácovní síly.

Je nutné předem vypracovat zkoordinovanou politiku zaměstnávání uvolňované prácovní síly.

Je nezbytné přizpůsobit potřebám nové industrializace systém vzdělávání, komunikace a sféru standardizace.

V roce 2018 je třeba zahájit rozpracování třetí pětileté industrializační doby věnované rozvoji průmyslu «digitálního věku».

DRUHÝ. Další rozvoj potenciálních zdrojů.

Svět XXI století bude i nadále potřebovat přírodní zdroje, které i v budoucnu budou mít zvláštní místo v rozvoji globální ekonomiky a ekonomiky naší země.

Nicméně, je potřeba kriticky přehodnotit organizaci komoditních odvětví a přístup k řízení přírodních zdrojů.

Je nutné aktivně zavádět komplexní informační a technologické platformy.

Je důležité vůči společnostem zvýšit požadavky na efektivitu a úsporu energie, jakož i požadavky na ekologičnost a efektivitu práce samotných výrobců energie.

Výstava „EXPO-2017“, která se konala v Astaně, ukázala, jak střemhlavě se pohybuje pokrok v oblasti alternativní, „čisté“ energie.

V současné době tvoří obnovitelné zdroje energie (OZE) čtvrtinu světové produkce elektřiny.

Podle předpovědí do roku 2050 tato hodnota dosáhne 80%.

Stanovili jsme cíl zvýšit podíl alternativní energie v Kazachstánu na 30% do roku 2030.

Dnes již provozujeme 55 objektů OZE o celkovém výkonu 336 MW, které v roce 2017 vyprodukovaly asi 1,1 miliardy kWh „zelené“ energie.

Je důležité stimulovat podnikání a investovat do „zelených“ technologií.

Akimové krajů by měli podniknout kroky za účelem modernizace recyklace a zpracování pevného odpadu s širokým zapojením malých a středních podniků.

Tato a další opatření budou vyžadovat aktualizaci právních předpisů, včetně zákoníku o životním prostředí.

 

ZA TŘETÍ. «Inteligentní technologie» – šance na průlom ve vývoji agroindustriálního komplexu.

Agrární politika by měla být zaměřena na výrazné zvýšení produktivity práce a zvýšení vývozu zpracovaných zemědělských produktů.

Naučili jsme se pěstovat různé plodiny a produkovat obilí.

Jsme na to hrdí.

Ale to už nestačí.

Je nezbytné zajistit zpracování surovin a pronikat na světové trhy vysoce kvalitními hotovými výrobky.

Je důležité radikálně přeorientovat celý agroindustriální komplex na řešení tohoto úkolu.

Prioritní pozornost vyžaduje rozvoj agrární vědy.

Měla by se zabývat především transferem nových technologií a jejich adaptací tuzemským podmínkám.

Přitom je třeba revidovat úlohu agrárních univerzit.

Měli bychom nejen vydávat diplomy, ale připravovat odborníky, kteří budou skutečně pracovat v agroindustriálním komplexu nebo se věnovat vědeckým činnostem.

Tyto univerzity musí aktualizovat vzdělávací programy a stát se střediskem pro šíření nejmodernějších znalostí a osvědčených postupů v agroindustriálním komplexu.

Například, vícenásobného narůstu produktivity lze dosáhnout prostřednictvím technologií předpovědí optimální doby setí a sklizní, « chytrého zavlažování», inteligentních systémů minerálních hnojiv, ochrany proti škůdcům a hubení plevele.

Bezpilotní technika může výrazně snížit náklady na hospodaření a minimalizovat lidský faktor.

Zavedení nových technologií a obchodních modelů, zvýšení intenzity vědy agroindustriálního komplexu zesiluje potřebu kooperace hospodářstev.

Je nezbytné zajistit všestrannou podporu zemědělským družstvům.

Stát spolu s obchodem by měl najít strategická místa na mezinárodních trzích a prosazovat domácí produkci.

Intenzifikace zemědělství by měla probíhat při zachování kvality a ekologičnosti produkce.

To dovolí vytvořit a prosadit značku přírodních potravin «vyrobeno v Kazachstánu», která by se měla ve světě stat snadno rozpoznatelnou.

Kromě toho je třeba stimulovat ty, kteří využívají půdu s nejlepší návratností, a přijmout opatření pro neefektivní uživatele.

Je nutné přeorientovat neefektivní dotace na zlevnění bankovních úvěrů pro agropodnikatelské subjekty.

Pověřuji vás zvýšením produktivity práce v agroindustriálním komplexu v průběhu 5 let a vývozu zpracovaných zemědělských produktů nejméně 2,5krát.

 

ČTVRTÁ. Zvyšování efektivity dopravní a logistické infrastruktury.

Dnes prochází přes Kazachstán několik transkontinentálních koridorů.

O tom bylo řečeno hodně.

Celkově se tranzit zboží přes Kazachstán v roce 2017 zvýšil o 17% a činil téměř 17 milionů tun.

Úkolem je zvýšit roční příjmy z tranzitu v roce 2020 na 5 miliard dolarů.

To umožní v co nejkratším čase vrátit prostředky vynaložené státem na infrastrukturu.

Je třeba zajistit rozsáhlé zavádění digitálních technologií, jako je blokchain, pro sledování pohybu zboží v online režimu a hladkého průběhu dopravy, a také zjednodušení celních operací.

Moderní řešení umožňují organizovat interakci všech logistických vazeb.

Použití „velkých dat“ (Big data) poskytne vysoce kvalitní analýzy, identifikuje rezervy růstu a sníží nadbytečné náklady.

Pro tyto účely je nutné zavést Inteligentní dopravní systém.

Tento umožní efektivně řídit dopravní toky a určí potřeby dalšího rozvoje infrastruktury.

Pro zlepšení vnitroregionální mobility je důležité zvýšit finanční prostředky na opravy a rekonstrukci místní silniční sítě.

Celková výše prostředků každoročně přidělovaných z rozpočtu, by měla být ve střednědobém horizontu zvýšena na 150 miliard tenge.

Je nezbytné zajistit aktivní účast v této práci všech akimatů regionů.

 

ZA PÁTÉ. Zavedení moderních technologií ve stavebnictví a komunálním sektoru.

Díky realizovaným programům objem bytové výstavby v Kazachstánu přesáhl 10 milionů čtverečních metrů ročně.

Systém úspor bydlení funguje efektivně, takže bydlení se stalo dostupné pro široké vrstvy obyvatel.

Zabezpečení ubytování na jednoho obyvatele se za posledních 10 let zvýšilo o 30% a nyní činí 21,6 čtverečních metrů.

Je třeba, aby tento ukazatel se v roce 2030 zvyšil až na 30 metrů čtverečních.

Při plněnní tohoto úkolu je důležité aplikovat nové metody výstavby, moderní materiály, zásadně jiné přístupy k návrhu budov a urbanismu.

Je zapotřebí stanovit zvýšené požadavky na kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a energetickou efektivitu budov.

Budovy ve výstavbě, domy a objekty infrastruktury, které již jsou k distozicí, by měly být vybaveny inteligentními systémy řízení.

To zvýší komfort obyvatelstva, sníží spotřebu elektrické energie, tepla, vody a povzbudí přírodní monopolisty ke zvýšení své efektivity.

Je důležité zavést odpovídající změny v legislativě, včetně těch, které regulují sféru přirozených monopolů.

Akimové se musí aktivněji zabývat řešením otázek modernizace bytové a komunální infrastruktury na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru.

K vyřešení problému zabezpečení venkovských osad kvalitní pitnou vodou by vláda každoročně měla zajistit pro tuto práci nejméně 100 miliard tenge ze všech zdrojů.

 

ŠESTÁ. „Restart“ finančního sektoru.

Je třeba dokončit očistu bankovního portfolia od „špatných“ úvěrů.

Současně by majitelé bank měli nést ekonomickou odpovědnost a přiznávat ztráty.

Výběry finančních prostředků z bank akcionáři, ve prospěch přidružených společností a jednotlivců, by měl být závažným trestným činem.

Národní banka by neměla pouhým přihlížejícím divákem těchto činů.

Jinak k čemu by byla potřeba taková vládní agentura?

Dohled nad činností finančních institucí ze strany národní banky by měl být tvrdý, včasný a účinný.

Stát bude i nadále garantovat dodržování zájmů obyčejných občanů.

Je nezbytné urychlit přijetí zákona o bankrotu fyzických osob.

Kromě toho, pověřuji Národní banku definitivně vyřešit otázku hypotečních úvěrů v cizí měně, uzavřených obyvatelstvem, které byly poskytnuty před 1. lednem 2016, kdy byl uzákoněn zákaz na jejich vydávání fyzickým osobám.

Národní banka a vláda by měly společně vyřešit otázku poskytování dlouhodobých úvěrů podnikům v sazbách, které berou v úvahu skutečnou ziskovost jednotlivých odvětví ekonomiky.

Je důležité nadále zlepšovat investiční prostředí a rozvoj akciového trhu.

Jedná se o jeden z hlavních úkolů Mezinárodního finančního centra „Astana“, které již začalo pracovat.

S využitím nejlepších mezinárodních zkušeností, by se měl stát regionálním hubem, který používá anglické právo a moderní finanční technologie.

Vývoji akciového trhu také přispěje úspěšný vstup akcií Národního fondu sociálního zabezpečení Samruk-Kazyna na IPO.

 

ZA SEDMÉ. Lidský kapitál je základem modernizace.

Nová kvalita vzdělávání.

Potřebujeme urychlit vytvoření vlastního vyspělého vzdělávacího systému, který zahrnuje občany všech věkových skupin.

Klíčovou prioritou vzdělávacích programů by mělo být rozvíjení schopnosti neustále adaptace ke změnám a získání nových poznatků.

V předškolním vzdělávání do 1. září 2019 je nutné zavést jednotné standardy programů pro raný vývoj dětí, rozvíjející sociální dovedností a dovedností samostudia.

Ve středním vzdělávání započal přechod na inovaci obsahu, který bude dokončen v roce 2021.

Jedná se o zcela nové programy, učebnice, standardy a kádry.

Bude nutné revidovat přístupy ke školení a rozvoj kvalifikací učitelů.

Na univerzitách v zemi je nutné rozvíjet pedagogické katedry a fakulty.

Je nezbytné posílit kvalitu výuky matematických a přírodních věd na všech úrovních vzdělávání.

To je důležitá podmínka pro přípravu mladých lidí na nový technologický životní styl.

Pro zvýšení konkurence mezi vzdělávacími institucemi a získáním soukromého kapitálu bude v městských školách zavedeno financování na osobu.

Vzhledem k tomu, že zátěž naších žáků je nejvyšší mezi zeměmi SNS a v průměru o více než třetinu vyšší než v zemích OECD, je nutné ji snížit.

Ve všech regionech v centrech pro školáky je třeba vytvořit síť dětských technoparků a podnikatelských inkubátorů s veškerou potřebnou infrastrukturou, včetně počítačů, laboratoří a 3D-tiskáren.

To pomůže úspěšně integrovat mladou generaci do vědeckovýzkumného a průmyslového a technologického prostředí.

Budoucnost lidu Kazachstánu je v plynulém ovládání kazašského, ruského a anglického jazyka.

Byla vyvinuta a je realizována nová metodika pro studium kazašského jazyka pro ruskojazyčné školy.

Pokud chceme, aby kazašský jazyk žil na věky, je nutné ho modernizovat a snížit zátěž zbytečnou terminologií.

Nicméně v posledních letech do kazašského jazyka bylo přeloženo 7 tisíc pojmů ustálených a všeobecně přijatých ve světě.

Takové «inovace» jsou občas absurdní.

Například «ғаламтор»  («Internet»), «қолтырауын»  («krokodýl»), «күй сандық»  («klavír») a takových příkladů je víc než dost.

Je třeba přezkoumat opodstatněnost takových překladů a terminologicky vyvest náš jazyk na mezinárodní úroveň.

Přechod k latinské abecedě pomáhá vyřešit tento problém.

Je třeba stanovit do roku 2025 přesný harmonogram přechodu na latinskou abecedu na všech úrovních vzdělávání.

Znalost ruského jazyka zůstává důležitá.

Od roku 2016 se v aktualizovaných programech vyučuje rusky v kazašských školách již od první třídy.

Od roku 2019 bude zahájen přechod na výuku určitých přírodovědných oborů v anglickém jazyce v 10. a 11. třídě.

V důsledku toho všichni naši absolventi budou ovládat tři jazyky na úrovni potřebné pro život a práci v naši zemi a v globálním světě.

Tak vznikne skutečná občanská společnost.

Osoba jakékoli etnické skupiny si může vybrat libovolnou práci a dokonce být zvolena přezidentem země.

Kazachstánci se stanou jednotným národem.

Obsáhlost vzdělání by měla být harmonicky doplněna moderní technickou podporou.

Je důležité pokračovat v práci na rozvoji digitálních vzdělávacích zdrojů, připojení k širokopásmovému internetu a vybavování našich škol videozařízením.

Je nezbytné aktualizovat vzdělávací programy v technickém a odborném vzdělávání se zapojením zaměstnavatelů a při zohlednění mezinárodních požadavků a digitálních dovedností.

Je třeba pokračovat v realizaci projektu «Odborné a technické vzdělávání pro všechny zdarma».

Stát dává mladému člověku první povolání.

Vláda musí tento úkol splnit.

Na internetu je třeba uzveřejňovat videa vyučovacích hodin a videa přednášek nejlepších učitelů středních škol, vysokých škol a univerzit.

To umožní všem Kazachstáncům, včetně vzdálených osad, získat přístup k nejlepším znalostem a kompetencím.

Ve vysokoškolském vzdělávání je nutné zvýšit počet absolventů vyškolených v oblasti informačních technologií, práci s umělou inteligencí a «velkými daty».

Současně je nezbytné rozvíjet vysokoškolskou vědu s prioritou v oblasti výzkumu hutnictví, chemie ropy a plynu, agroindustriálního komplexu, biotechnologií a informačních technologií.

Je nutné provést postupný přechod na angličtinu aplikovaného vědeckého výzkumu.

Vysoké školy potřebují aktivně realizovat společné projekty s předními zahraničními univerzitami a výzkumnými středisky, velkými podniky a nadnárodními společnostmi.

Spolufinancování ze strany soukromého sektoru by se mělo stát povinným požadavkem pro veškerý aplikovaný výzkum a vývoj.

Potřebujeme vybudovat systémovou politiku, která bude podporovat naše mladé vědce přidělením kvót v rámci vědeckých grantů.

Je načase, aby se vzdělání považovalo za oddělené odvětví hospodářství se svými investičními projekty a exportním potenciálem.

Je nezbytné legislativně konsolidovat akademickou svobodu vysokých škol tím, že jim poskytneme větší práva na vytváření vzdělávacích programů.

Je zapotřebí posílit rekvalifikaci učitelů, přilákat zahraniční manažery na vysoké školy, otevřít školní areály světových univerzit.

Narůst potenciálu národa vyžaduje další rozvoj naší kultury a ideologie.

Význam «Рухани жаңғыру» je právě v tom.

Ideálem naší společnosti by se měl stát Kazachstánec, který zná svou historii, jazyk, kulturu a přitom je moderní, znalý cizích jazyků a má pokročilé a globální názory.

Prvotřídní zdravotnictví a zdravý národ.

S nárůstem průměrné délky života obyvatel a rozvojem zdravotnických technologií bude narůstat objem užívání zdravotnických služeb.

Moderní zdravotní péče by se měla zaměřit spíše na prevenci onemocnění, než na nákladnou nemocniční léčbu.

Je nezbytné posílit řízení veřejného zdraví a podporovat zdravý životní styl.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat ochraně a posílení reprodukčního zdraví mladých lidí.

Je nutné přejít z neefektivního a nákladného pro stát klinického vyšetření na řízení hlavních chronických onemocnění pomocí dálkové diagnostiky a ambulantní léčby.

Tato zkušenost existuje ve světě již dlouho.

Je třeba ji aplikovat směle a aktivně.

Je nutné přijmout komplexní plán boje proti rakovině, vytvořit vědecké onkologické centrum.

Musí být poskytována velmi účinná včasná diagnostika a léčba rakoviny na základě osvědčených mezinárodních zkušeností.

Je nutné provést stejnou práci, jakou jsme provedli v oblasti kardiologie, tuberkulózy a porodnictví.

Zdravotnictví bude postupně převáděno do systému povinného sociálního zdravotního pojištění (OSMS) na základě společné odpovědnosti obyvatelstva, státu a zaměstnavatelů.

O potřebě jeho implementace nejsou žádné pochyby.

Je však zapotřebí důkladnějších přípravných prací, které nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociální ochrany.

Je třeba vyvinout nový model zaručeného objemu volné lékařské péče (GOBMP), který by definoval jasné hranice státních závazků.

Služby, které nejsou zaručeny státem, obyvatelstvo bude moci získat tím, že se stane členem OSMS nebo prostřednictvím dobrovolného zdravotního pojištění, stejně jako finanční spoluúčasti.

Je nezbytné zvýšit dostupnost a účinnost zdravotní pomoci prostřednictvím integrace informačních systémů, používání mobilních digitálních aplikací, zavedení elektronických zdravotních pasů, přechodu na «bezpapírové» nemocnice.

Je zapotřebí v lékařství zahájit zavádění technologií genetické analýzy a umělé inteligence, které o řád zvyšují účinnost diagnostiky a léčby nemocí.

Důležitou otázkou je dostupnost a kvalita školení zdravotnického personálu.

Dnes máme jedinečnou Lékařskou školu na Nazarbaijské univerzitě, při níž funguje integrovaná univerzitní klinika.

Tato zkušenost by se měla vysílat do všech lékařských škol.

Pro realizací těchto a dalších opatření by se mělo vypracovat nové vydání kodexu «O zdraví národa a systému zdravotní péče».

Kvalitní zaměstnanost a spravedlivý systém sociálního zabezpečení.

Je důležité zajistit efektivitu trhu práce, vytvořit podmínky, aby každý mohl využít svého potenciálu.

Je nezbytné vyvinout moderní standardy pro všechny významné profese.

V těchto standardech zaměstnavatelé a podnikatelé jasně konsolidují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence by měli mít zaměstnanci.

Na základě požadavků profesních standardů je nezbytné vyvinout nové nebo aktualizovat stávající vzdělávací programy.

Rezervou hospodářského růstu jsou samostatně výdělečně činní a nezaměstnaní.

Opakovaně jsem požadoval, aby se přišlo na kloub otázce osob samostatně výdělečně činných.

Ministerstvo práce a sociální ochrany populace prokázalo v této záležitosti nezodpovědnost a povrchnost.

Je třeba poskytnout více příležitostí k zapojení lidí do produktivního zaměstnání – k otevření vlastního podnikání nebo k získání nové profese a opatření si zaměstnání.

Zaslouží si podporu práce SPE „Atameken“ v oblastí obchodního školení.

Je důležité rozšířit pokrytí těchto kategorií obyvatelstva Programem rozvoje produktivní zaměstnanosti a hromadného podnikání a posílit jeho nástroje.

Proces registrace osob samostatně výdělečně činných je zapotřebí co nejvíce zjednodušit, vytvářet podmínky, za kterých by bylo výhodné svědomitě plnit své závazky vůči státu.

Kazachstánci by měli mít možnost dostatečně rychle najít nové zaměstnání i v jiných lokalitách země.

Je zapotřebí zavedení v plném rozsahu jednotného elektronického systému trhu práce, kde by měly být konsolidovány všechny informace o volných pracovních místech a o uchazečích o zaměstnání.

Člověk bude schopen absolvovat testy profesního zaměření, dozvědět se o školeních, opatřeních státní podpory a najít zajímavou práci aniž by opuštil domov.

Osobní knížky pracovních poměrů by měly být také převedeny do elektronického formátu.

Zákon o elektronickém systému trhu práce musí být přijat před 1. dubnem 2018.

Sociální politika bude prováděna prostřednictvím zapojení občanů do plnohodnotného hospodářského života.

Důchodový systém je nyní plně spojen s dobou trvání zaměstnání.

Čím více kdo pracoval, tím obdrží větší důchod.

V tomto ohledu je třeba, aby všichni Kazachstánci přistupovali odpovědně k legalizaci svých pracovních činností.

Systém sociálního pojištění také posílí vztah mezi délkou trvání zaměstnání a velikostí mezd.

Od roku 2018 jsme zavedli nový řád poskytování cílené sociální pomoci sociálně slabším skupinám obyvatelstva.

Byla zvýšena prahová hodnota příspěvku z 40 na 50% životního minima.

Pro práceschopné, ale sociálně slabší občany bude hotovostní pomoc k dispozici za předpokladu, že se budou účastnit opatření na podporu zaměstnanosti.

Pro občany se zdravotním postižením budou posílena opatření státní podpory.

Drazí Kazachstánci!

Všechny své sociální závazky stát uskuteční v plném rozsahu.

Chci vám připomenout, že v letech 2016-2017 byly důchody a dávky zvýšeny třikrát.

Základní důchod se zvýšil celkem o 29%, solidarní důchod (pro ty, co do roku 1998 pracovali aspoň 6 měsíců) – o 32%, příspěvek při narození dítěte – o 37%, přičemž příspěvek při postižení a ztratě živitele – každý o 43%.

Platy zdravotníků se zvýšily o 28%, zaměstnanců v oblasti vzdělávání – až o 29%, v oblasti sociální ochrany – až do výše 40% státních zaměstnanců oddělení  «B» – o 30%, stipendia – o 25%.

Je doba krize. A není mnoho zemí ve světě, které by také byly schopny zvýšit sociální výdaje.

Výdaje republikového rozpočtu pro sociální oblast v roce 2018 vzrostly o 12% a přesáhly 4,1 bilionu tenge.

Zvýšení sociálních dávek včetně důchodů zvýší příjmy více než 3 milionů Kazachstánců.

Od 1. ledna 2018 se solidarní důchody zvýšily o 8%.

Zvýšení dávek pro osoby se zdravotním postižením, pro rodiny, které ztratily svého živitele, nebo vychovávají zdravotně postižené děti, činilo asi 16%.

Od 1. července 2018 se základní důchod zvýší v průměru 1,8 krát v závislosti na době trvání zaměstnání.

Kromě toho, pověřuji od 1. července 2018, aby byla dodatečně zřízena státní podpora pro rodiče, kteří se starají o dospělé postižené 1. skupiny od dětství.

Měsíčně, takové dávky ve výši nejméně jednoho životního minima, obdrží přibližně 14 tisíc rodin.

Tyto účely si v roce 2018 vyžádají až 3 miliardy tenge.

Pro zvýšení prestiže povolání učitele, pověřuji, aby se od 1. ledna 2018 oficiální plat učitelů, kteří přecházejí na aktualizovaný obsah učebního materiálu, zvýšil o 30%.

Aktualizovaný obsah – to jsou moderní učební osnovy, které splňují mezinárodní standardy a prošly adaptací v Intelektuálních školách Nazarbayeva.

Poskytují našim dětem nezbytnou funkční gramotnost a kritické myšlení.

Kromě toho pověřuji zavést v roce 2018 novou síť kategorií pro učitele, s přihlédnutím k úrovni kvalifikace s nárůstem mezer mezi kategoriemi.

Kategorie by měly být získány prostřednictvím národního kvalifikačního testu, jak se to dělá po celém světě.

To povzbudí učitele k neustálému zdokonalování.

Ve výsledku v závislosti na potvrzené kvalifikaci platy učitelů obecně vzrostou o 30 až 50%.

K tomu je třeba v tomto roce vyčlenit dalších 67 miliard tenge.

 

Osmý. Efektivní veřejná správa.

Je třeba pokračovat v práci na snížení výdajů pro podnikatele a obyvatelstvo za státní administrativu.

V této souvislosti je důležité urychlit přijetí zákona zaměřeného na další deregulaci podnikání.

Je nezbytné zajistit digitalizaci procesů získávání státní podpory ze strany podniku s jeho vykreslováním na principu „jednoho okna“.

Integrace informačních systémů státních orgánů umožní přechod od poskytování jednotlivých státních služeb až po komplexní služby, principem „jedné žádosti“.

Rovněž je nutné pokračovat v práci na zlepšování kvality služeb poskytovaných přirozenými monopolními subjekty.

Jim a výrobcům energie je důležité stanovit přiměřené sazby s přihlédnutím k investičním programům.

Jsou zapotřebí rozhodující opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, zejména na regionální úrovni.

Vláda by měla připravit nový balíček systémových opatření na podporu podnikání, na jeho vyvedení z temnot.

Je potřeba urychlit realizaci privatizačního plánu, jeho rozšířením o snížení počtu podřízených organizací státních orgánů.

Ty podřízené organizace, které jsou skutečně potřebné, by měly být pokud možno konsolidovány, aby se snížily administrativní náklady.

Uvolněné prostředky by měly být zaměřeny na zavedení nového mzdového systému pro státní zaměstnance na základě faktorově-bodového měřítka.

To sníží disproporci platů státních úředníků z regionů a z centra a také zohlednění povahu práce a její účinnost.

Dávám pokyn Vládě, aby společně s Agenturou pro veřejnou službu realizovala v roce 2018 pilotní projekty v ústředních a místních vládních agenturách k zavedení tohoto systému.

Je třeba více odhalit potenciál efektivity státní služby v regionech prostřednictvím zvýšení jejich ekonomické nezávislosti a odpovědnosti.

Regionální politika by se obecně měla, místo vyrovnávání nákladů, zaměřit na stimulaci růstu vlastních příjmů regionů.

Zejména jedním z nejslibnějších zdrojů pro jakýkoli region je rozvoj zahraničního a vnitrozemského cestovního ruchu, který dnes vytváří každou desátou pracovní pozici ve světě.

Vláda opět bude muset přijmout balíček opatření, včetně zjednodušení vízových postupů, rozvoje infrastruktury a odstranění překážek v odvětví cestovního ruchu.

V rámci fiskální decentralizace je nutné vyřešit otázku převodu daně z příjmu právnických osob malých a středních podniků do regionálních rozpočtů.

Od 1. ledna 2018 v městech s regionálním významem, v obcích a venkovských obcích s počtem obyvatel více než 2 tisíce osob je zákonem stanoveno zavedení nezávislého rozpočtu a obecního vlastnictví místních samospráv.

Od roku 2020 budou tyto normy fungovat ve všech obcích.

Do rozpočtu obce bylo převedeno 7 druhů daňových a jiných nedaňových příjmů, jakož i 19 směrů výdajů.

To poskytne možnost zahrnout obyvatelstvo do řešení otázek místního významu.

Kromě toho by státní orgány měly využívat moderní digitální technologie, aby zohlednily připomínky a návrhy občanů v režimu reálného času a operativního reagování.

Při zavádění nových technologií by stát a firmy měly zajišťovat spolehlivou ochranu svých informačních systémů a zařízení.

Pojem kybernetická bezpečnost v dnešní době zahrnuje ochranu nejen informací, ale také přístupu k řízení výrobních a infrastrukturních zařízení.

Tato a další opatření by se měla odrazit v Národní strategii bezpečnosti Kazachstánu.

 

DEVÁTÁ. Boj s korupcí a svrchovanost zákona.

Bude pokračovat preventivní boj proti korupci.

Probíhá velká práce.

Jen během uplynulých tří let bylo ve státních firmách za korupci odsouzeno více než 2500 lidí, včetně vrcholových představitelů a vedoucích pracovníků.

Během tohoto období bylo vráceno zhruba 17 miliard KZT z toho, co jimi bylo způsobeno.

Důležitá je digitalizace procesů ve vládních agenturách, včetně jejich interakce s veřejností a obchodem.

Zejména občané by měli vidět, jak se vyřizují jejich žádosti, a včas získávat kvalitní odpovědi.

Jsou realizovány institucionální transformace systémů soudnictví a prosazování práva.

Do legislativy byly zavedeny normy, které umožňují posílit ochranu práv občanů v trestním řízení a snížit jeho represivitu.

Práva advokátů byla rozšířena, stejně jako soudní kontrola v přípravném řízení.

Jsou vymezeny pravomoci a oblasti odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení.

Práce na posílení záruk ústavních práv občanů, zajištění právního státu, humanizaci prosazování práva, musí pokračovat.

V oblasti ochrany veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti je třeba aktivně zavádět inteligentní systémy video-sledování a rozpoznávání v ulicích a místech masového pobytu občanů, kontroly řízení provozu.

 

DESÁTÁ. „Inteligentní města“ pro „inteligentní národ“.

Rok 2018 je rokem 20. výročí založení našeho hlavního města – Astana.

Jeho formování a zařazení mezi nejdůležitější centra rozvoje Eurasie – je předmětem naší společné pýchy.

Moderní technologie poskytují efektivní řešení problémů rychle rostoucí metropole.

Je nezbytné komplexně zavádět řízení městského prostředí na základě konceptu „Smart City“ a rozvoje kompetencí lidí, kteří se stěhují do města.

Ve světě již pochopili, že jsou to právě města, která bojují o investory.

Nevybírají si zemi, ale město, ve kterém je pohodlné žít a pracovat.

Proto na základě zkušeností Astany je nezbytné vytvořit „referenční“ standard „Smart City“ a začít šíření osvědčených postupů a výměnu zkušeností mezi městy Kazachstánu.

„Inteligentní města“ budou lokomotivami regionálního rozvoje, šíření inovací a zlepšení kvality života v celé zemi.

Zde je 10 úkolů. Jsou srozumitelné a jasné.

 

Drazí Kazachstánci!

Díky politické stabilitě a veřejnému konsenzu jsme se pustili do modernizace ekonomiky, politiky a vědomí.

Již je dán impuls nové etapě technologického a infrastrukturního rozvoje.

Ústavní reforma stanovila přesnější rovnováhu mocenských odvětví.

Rozvinuli jsme proces aktualizace národního vědomí.

Ve skutečnosti jsou tyto tři základní směry systémovou triádou modernizace Kazachstánu.

Abychom odpovídali požadavkům nových časů, musíme se sjednotit do jediného národa – národa, který stojí na prahu historického vzestupu v podmínkách Čtvrté průmyslové revoluce.

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více