Program LIFE

Praha 3. října 2017

Do 14. 9. 2017 mohli žadatelé podat svůj projektový návrh do letošní evropské výzvy programu LIFE. Program LIFE je již od roku 1992 nástrojem EU umožňujícím financovat aktivity, které souvisejí s životním prostředím a klimatem. Cílem programu je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity.

Z celé Evropské unie bylo do letošní výzvy předloženo 629 nejrůznějších projektových návrhů, na jejichž realizaci by se podílelo na 3000 příjemců; v 50 % předložených projektů jde o mezinárodní spolupráci. Tyto projekty na svou realizaci žádají 1 miliardu eur, což je více než 4násobek dostupné alokace pro letošní rok. I tyto fakta potvrzují náročnost přípravy projektů LIFE v tvrdé mezinárodní konkurenci.

Žadatelé z České republiky získávají zkušenosti s psaním projektových návrhů do programu LIFE a každý rok se zvyšuje nejen celkový počet předložených projektových návrhů, ale i počet schválených projektů. Potvrzením tohoto trendu jsou 4 české úspěšné projekty LIFE z loňského roku. Letos čeští žadatelé do Bruselu předložili 20 projektových návrhů, z nichž 18 prošlo systémem národní výzvy LIFE. Zároveň v dalších 18 zahraničních projektech jsou partneři z České republiky.

MŽP systematicky podporuje přípravu projektových návrhů několika formami. Pravidelně organizuje semináře pro potencionální žadatele. V rámci národní výzvy poskytuje unikátní finanční podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 200 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

Žadatele, kteří uspěli v národní a následně i evropské výzvě, navíc podpoří Ministerstvo životního prostředí spolufinancováním za stejných podmínek jako při vyhlášení předešlých národních výzev. To znamená, že nejvyšší míra podpory činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

Základní informace Program LIFE

Tabulka – evropská výzva

Dana Samková

Úspěšné projekty z ČR z výzvy LIFE 2016

 

Název: Optimalizace zajištění managementu lokalit Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

Koordinující příjemce:  Jihočeský kraj

Rozpočet: 7 024 703 €

Příspěvek EK: ve výši 72,39 %: 5 085 000 €

 

Hlavním cílem projektu je na základě odborných podkladů při implementaci postupů nejlepší praxe v průběhu 5 let optimalizovat péči v 24 EVL v regionu Jižní Čechy na rozloze 4459 ha pro vybrané prioritní druhy a stanoviště (s důrazem na endemické): 

  1. Gentianella praecox subsp. bohemica (endemit) v 11 EVL na ploše 33,08 ha
  2. Osmoderma eremita v 7 EVL na ploše 4069 ha
  3. Carabus menetriesi pacholei a 7110 ve 2 EVL na ploše 79 ha
  4. 6110 a 6210 v 1 EVL na ploše 1,28 ha
  5. 91D0 (se zaměřením na subendemit Pinus rotundata) ve 4 EVL na ploše 207 ha, dále bude vysazeno 5000 jedinců Pinus rotundata.
  1. 91E0 ve 4 EVL na ploše 70,49 ha

Budou optimalizovány managementové postupy s ohledem na potřeby konkrétního druhu nebo stanoviště s ohledem na další významné přírodní hodnoty a charakter každé dílčí lokality. Optimalizací managementu se obnoví degradovaná stanoviště a biotopy, tím se umožní zachování a další rozvoj cílových objektů projektu.

V rámci optimalizace péče budou testovány a ověřovány nové postupy managementu, zejména možnosti využití speciální techniky pro provádění prací (např. použití obojživelného vozidla). Součástí optimalizace péče o jednotlivé lokality a to zejména pro následnou péči bude rozšíření spolupráce s místními komunitami (vlastníci a nájemci pozemků, obce, organizace). Toto bude jedním z pilířů dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektových aktivit.

Součástí projektu bude také zpracování After – LIFE plánu, který se promítne v rozšíření a aktualizaci stávajících plánů péče o lokality Natury 2000. Všechny výše uvedené postupy u jednotlivých dílčích EVL budou zapracovány do komplexního managementového plánu o lokality Natura v Jihočeském kraji, který bude schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje a stane se tak závazným.

 

 Název: Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy NATURA 2000 v přeshraniční oblasti Západní Karpaty

Koordinující příjemce:  AOPK

Rozpočet: 4 222 005 €

Příspěvek EK: ve výši 60 %: 2 533 203 €

 Cílem projektu je zachování vybraných druhů hmyzu Natury 2000 a zlepšení stavu jejich populací skrze obnovu jejich biotopů v přeshraničním území (ČR-SK) Západních Karpat. K tomu je nezbytné propojit metapopulace vybraných druhů v této přeshraniční oblasti.

Jde o druhy: roháč obecný, jasoň dymnivkový, modrásek černoskvrnný, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, žluťásek barvoměnný a přástevník kostivalový. Jejich biotopy jsou: vlhké louky, pastviny, pařeziny a světlé lesy.

Na řadě projektových lokalit zjištěn výskyt cílových druhů bezobratlých, zejména modráska černoskvrnného a jasoně dymnivkového, pro které byla vytipována také řada potencionálně vhodných lokalit. Tyto lokality mohou plnit úlohu tzv. stepping stones a propojit tak stávající metapopulace, čímž by došlo k posílení a stabilizaci celkové populace těchto druhů. Tyto lokality představují místa s výskytem rozmanitýách kvetoucích cévnatých rostlin, které jsou důležité jako zdroj potravy nejenom pro cílové druhy, ale pro celou řadu bezobratlých.

Současně studie ukazují, že adaptace lesů na dopady očekávaného vývoje klimatu vyžaduje víceré změny hospodaření, pomocí nichž je tyto vlivy možné v jistém rozsahu zmírňovat. Za klíčové nástroje je považována především změna druhového složení a zvýšení druhové diverzity. Proto v projektu budou testovány na větších výměrách zásahy realizované v rámci prosvětlení porostů na podporu jasoně dymnivkového a na ně bude navazovat osvěta vlastníků, uživatelů pozemků i široké veřejnosti. Podstatné bude vysvětlování, že je do budoucna nezbytná náhrada na vláhu náročných dřevin (např. smrků) jinými dřevinami z přirozené skladby (především duby, buky a jiné listnáče). Stávající praxe lidmi řízené obnovy lesů (stále ve prospěch jehličnanů) prokazatelně ohrožuje samotnou podstatu adaptace lesních porostů na změny prostředí. Předpokládá se, že ve střednědobé perspektivě na vybraných plochách se názorně ukáže, že lze nastartovat procesy přirozené obnovy lesních porostů, které budou mnohem pestřejší, odolnější vůči kolísání klimatických faktorů a vhodnější pro zvláště chráněné světlinové druhy bezobratlých.

Název: Aktivní ochrana teplomilných stanovišť a druhů v zájmu Společenství v Českém středohoří

Koordinující příjemce:  AOPK

Rozpočet: 2 452 784 €

Příspěvek EK: ve výši 60 %: 1 471 670 €

Travní porosty zahrnuté do projektu jsou ohroženy pokračující sukcesí kvůli ústupu tradičního zemědělství, ke kterému došlo koncem minulého století. Přestože současné podmínky dotací (zejména SZP) jsou poměrně výhodné, o řadu cenných oblastí se ještě nepečuje. Hlavní překážkou pro zemědělce jsou vysoké náklady na počáteční eliminaci samovolně se šířících křovin a stromů a stabilizaci území, což je hlavním cílem tohoto projektu. Travní i lesní biotopy jsou ohroženy šířením invazivních druhů (hlavně jde o trnovník akát). Teplomilným stanovištím a na ně vázaným druhům hrozí značné poškození nebo dokonce lokální zánik.

Cílem projektu je zlepšit stav ochrany teplomilných stanovišť soustavy Natura 2000 a druhů v centrální části Českého středohoří (na celkem 277 ha). Jejich stabilizace podpoří a rozšíří funkční soustavu Natura 2000.

Specifické cíle:

Rozšíření oblasti funkčních cílových travních biotopů – celková plocha obnovných a stabilizačních opatření činí 175 ha.  Stabilizace populací cílových druhů: saranče skalní, přástevník kostivalový, ještěrka zelená, kavyl olysalý, střevíčník pantoflíček, koniklec otevřený. Předpokládá se navýšení jedinců v populacích a možný obnovený výskyt cílových druhů na nových funkčních lokalitách.  Zvýšení biologické rozmanitosti vybraných lesních stanovišť soustavy Natura 2000 na ploše 99 ha a obnovení stanoviště 9180 (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích) o rozloze 3 ha. Zainteresování, informování a zapojení veřejnosti, zejména místních komunit a obcí, pokud jde o zachování cílových druhů a stanovišť a následné zvýšení politického tlaku na ochranu sítě Natura 2000 a příznivé vnímání SCI Porta Bohemica.

Vytvoření GPS audioprůvodce jako inovativního aspektu projektu. Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektových investic podporou zemědělců a správců lesů. Revize potřebných údajů a znalostí, testování optimální kombinace managementových opatření pro každou lokalitu a následná příprava plánu péče o projektové území.

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více