Vítejte v Sichuanu, v zemi hojnosti/ Welcome to Sichuan, The Land of Plenty

Krajský úřad cestovního ruchu Čínské lidové republiky – provincie Sichuan  uskutečnil dne 28. července 2017 v  restaurace Chuanwangfu Chuan v Praze propagační akci (obdobné akce se uskutečnily  i v dalších městech Evropy jako je Vídeň, Zurich atd.). Cílem těchto akcí je prostřednictvím místních sichuanských restaurací šířit povědomí o kulinářském umění provincie a také rozšířit  turistický ruch v této krásné provincii. Za českou stranu pozdravila přítomné  Monika Mihlová  – zástupkyně Czech Tourism a  zástupce české pobočky  Sichuan Airlines pan Ye Ran. Na této akci si mohli návštěvnici mj. vybarvit podle svých představ malou pandu, kterou si odnesli na památku domů.

Sichuan se nachází  v horní části řeky Yangtze. Jedná se   pátou  největší provincii Číny o rozloze  485 000 km2, žije zde více než 87,5 milionu obyvatel. Terén a reliéf provincie sestupují ze západu na východ a jsou ve tvaru misky. To přispívá k pestrému přírodnímu klimatu  a jedinečnosti  krajiny  a dělá z provincie velmi oblíbenou turistickou destinaci.

Plató v západním Sichuanu je součástí Qinghai-Tibetské plošiny. V nadmořské výšce 4 000 až 4 900 metrů se naklání ze severu na jih a skládá se ze severozápadní plošiny a jižního hornatého terénu. Tato náhorní plošina je domovem pandy, která se nachází ve volné přírodě pouze v Číně. Údolí Jiuzhai, Huanglong, Hailuogou a další přírodní zázraky se nacházejí v západní plošině, odkud pocházejí Tibeťané, Qiangové, Yiové a jiné etnické skupiny.

Povodí Sichuanu  má subtropické monzunové klima. Jeho jedinečnost z hlediska  geografického  reliéfu přináší teplé, vlhké, mlhavé klima s krátkým slunečním svitem. Průměrná teplota v lednu činí 5 až 8 ° C a v červenci 25 – 29 ° C. Průměrná roční teplota činí 15 – 19 ° C. Klima  v Chengdu –  je tady krátké období slunečního svitu s více než 200 deštivými dny za rok. Vysokohorská náhorní plošina v západním Sichuánu má své typické klima na náhorní plošině. Většina náhorní plošiny je velmi chladná po celý rok s nízkým, ale koncentrovaným srážením a vysokým denním teplotním rozsahem. Tato oblast má v průběhu roku spoustu slunečního svitu, každý rok kolem 2 500 hodin. To je v ostrém kontrastu ke klimatu v oblasti povodí   Sichuanu.

  

Jak se rozvoj západní Číny zrychluje, provincie Sichuan se zaměřuje na šest hlavních odvětví průmyslu: elektroniku a IT, vodní elektrárny, mechanickou metalurgii, farmaceutické chemikálie, potraviny,  nápoje a cestovní ruch. Provincie se může pochlubit příznivým investičním prostředím s velkým  potenciálem růstu. Od května 2013 zahájilo více než 230 společností Fortune 500 své celosvětové operace v Chengdu. V roce 2012 se jeho HDP zvýšil o 12,6% na 2,384,98 miliard yuanů a HDP na hlavu se zvýšil o 12,3% na 29,579 juanů.

Sichuan je domovem pandy. Celkově 85% světové populace pandy žije v horských oblastech v severozápadní části provincie. Panda je oblíbeným a velice vzácným zvířetem pro lidi po celém světě a je vyobrazena na logu Světového fondu pro přírodu (WWF).

Čína má 18 přírodních rezervací, z nichž 16 je v Sichuanu a Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding se nachází v hlavním městě provincie. Přírodní rezervace Wolong, která se nachází 136 km od Chengdu je jednou ze tří  čínských přírodních rezervací. WWF založila Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding v této rezervaci. Pandy byly poprvé nalezeny ve Fengtongzhai v Baoxing County.

www.tsichuan.com

SveP.

Klasické pokrmy  Sichuanu  – vycházejí  z deseti nejlepších pokrmů, které jsou základem každé kuchyně v Sichuanu./ Classic Sichuan dishes  – featuring the top ten disthes that are the staple of every Sichuan cusine menu.

Le San Grand Budha – je to největší starodávná socha Buddhy, ležící na soutoku řek Min a Dadu,  její jemný pohled  je neohrožený po více než 1 200 let./ Le San Grand Budha  – it’s the word’s largest anicient Budha statue, perched at  the confluence of the Min and Dadu rivers, its gentle gaze unflinching for over 1 200 years.

Welcome to Sichuan, The Land of Plenty

On 28 July 2017, the Regional People’s Travel Authority of the People’s Republic of China, Sichuan Province, made a promotional event at the Chuanwangfu Chuan restaurant in Prague (similar events took place in other cities in Europe such as Vienna, Zurich, etc.). The aim of these events is through the local Sichuan restaurants to spread the awareness of the culinary art of the province and also to expand tourism in this beautiful province. The Czech side greeted the attendant Monika Mihlová – Czech Tourism representative and Mr. Ye Ran representative of the Czech branch of Sichuan Airlines. At this event, the visitor could, among other things, color the small pandemon they had taken to the home.

Located in the upper reaches of the Yangtze River, Sichuan, China’s fifth largest province, has an area of 485,000 square kilometers and a population of more than 87.5 million. The terrain and relief of the province descend from west to east, and are bowl-shaped. This contributes to a varied natural environment and unique landscapes and makes the province a highly popular travel destination

The plateau in western Sichuan is part of the Qinghai-Tibet Plateau. At an altitude of 4,000-4,900 meters, it tilts from north to south and is made up of the north-western plateau and southern mountainous terrain. This plateau is home to pandas, which are found in the wild only in China. Jiuzhai Valley, Huanglong, Hailuogou, and other natural marvels are all found in the western plateau, from where Tibetan, Qiang, Yi, and other ethnic groups originated.

The Sichuan Basin has a subtropical monsoon climate. Its unique geographical relief brings a warm, humid, foggy climate with short periods of sunshine. The average temperature is 5-8℃ in January and 25-29℃ in July. The annual average temperature stands at 15-19℃. Weather in Chengdu means rainy days and short periods of sunshine, with more than 200 rainy days per annum. The high-altitude plateau in western Sichuan has a typical plateau climate. Most of the plateau is very cold throughout the year with low but concentrated precipitation, and high diurnal temperature range. This area has plenty of sunshine during the year, with around 2,500 sunshine hours every year. This is in sharp contrast to the climate in the Basin area.

As the development of western China accelerates, Sichuan focuses on its six major pillar industries: electronics and IT, hydropower, mechanical metallurgy, pharmaceutical chemicals, food & beverage, and tourism. The province boasts favorable investment environment and growth potential. As of May 2013, more than 230 Fortune 500 corporations had started their global operations in Chengdu. In 2012, its GDP rose 12.6% YoY to 2,384.98 billion yuan, and Per capita GPD advanced 12.3% YoY to 29,579 yuan.

Sichuan is home to pandas. A total of 85% of the world’s panda population inhabit the mountainous areas in the northwestern part of the province. The panda is a favorite rare animal for people the world over, with it being featured on the logo of the World Wide Fund for Nature (WWF). China has 18 nature reserves, 16 of which are in Sichuan, and the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding is located in the provincial capital. The Wolong Nature Reserve, located 136 km from Chengdu, is one of China’s three nature reserves. The WWF established the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in this Reserve. Pandas were found for the first time ever in Fengtongzhai in Baoxing County.

www.tsichuan.com

SveP.

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více