Vývoj insolvencí v České republice za první pololetí 2017

Praha, 15. červenec 2017

Pokles insolvenčních návrhů se v prvním pololetí roku 2017 zpomalil. Vliv na to měl vývoj v měsíci červnu, kdy počet insolvenčních návrhů vzrostl jak u firem, tak u spotřebitelů.

V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 14 846 insolvenčních návrhů, z toho 1 141 u firem a 13 705 u spotřebitelů. Celkový počet insolvenčních návrhů klesl proti pololetí 2016 o 4,92 %. V pololetí roku 2016 ve srovnání s pololetím 2015 byl pokles téměř dvojnásobný a činil 8,6 %.

Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů v situaci, kdy se ekonomice daří, rostou zakázky i platy zaměstnanců a je vysoká poptávka po řadě profesí, je pravděpodobně důsledkem novely Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017. V červnu firmy patrně ve snaze předejít komplikacím podali více insolvenčních návrhů a vyhnuli se tak povinnostem vyplývajícím z novely platné od 1. 7. 2017. U právnických osob se jedná především o novou povinnost, kdy musí svoji pohledávku dokládat uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hradit zálohy. U fyzických osob může podání insolvenčního návrhu výrazně zkomplikovat podmínka, že insolvenční návrh na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR*

2015 2016 2017
Měsíc Celkem Firmy Fyzické osoby vč. Celkem Firmy Fyzické osoby vč. Celkem Firmy Fyzické osoby vč.
nepodnikajících živnostníků nepodnikajících živnostníků nepodnikajících živnostníků
1 2353 264 2095 2119 219 1900 1989 160 1829
2 2831 261 2570 2707 225 2482 2214 179 2035
3 3282 332 2950 2680 226 2454 2685 175 2510
4 2918 280  2644 2706 208 2498 2110 175 1935
5 2679 244 2435 2827 225 2602 2354 179 2175
6 3025 272 2753 2575 193 2382 3494 273 3221
7 2606 250 2356 2114 169 1945
8 2234 218 2016 2431 199 2232
9 2445 190 2255 2314 214 2100
10  2741 250  2491 2259 184 2075
11  2599  208  2391 2463 198 2265
12  2640  235  2405 2310 178 2132
celkem 32353 3004 29349 29505 2438 27067 14846 1141 13705

 

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

I nadále se v insolvenčním rejstříku ocitají firmy, u nichž se touto cestou věřitelé domáhají přednostního uhrazení svých pohledávek. Soud tyto insolvenční návrhy pak zastaví pro zpětvzetí, zamítne či vůbec neprojedná. V prvním pololetí 2017 tomu tak bylo například u společností PSJ, a.s., Pozemní stavitelství Zlín a.s., Beskydská stavební, a.s., PSG-International a.s. a KARLA spol. s r.o.

Z pohledu regionů se oblasti s nejvyšším počtem insolvencí příliš nemění. K 30. 6. 2017 byl nejvyšší počet insolvencí na 1 000 registrovaných firem stejně jako v předchozích třech letech v hlavním městě Praze. Již tradičně následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. V pololetí 2017 se přidal i Jihočeský kraj a kraj Plzeňský. Ten patřil ještě v pololetí 2016 k oblastem s nejnižším výskytem firem v insolvenci. V této skupině v pololetí 2017 zůstávají Karlovarský a Královehradecký kraj. Nejlepší situace z hlediska hrozby insolvence byla v první polovině roku 2017 v kraji Vysočina.

Tabulka 2: Insolvence firem* podle regionů

pololetí 2016 pololetí 2017
Kraj počet firem v INSOLV počet registrovaných IČ v krajích Insolvence na 1000 registrovaných firem počet firem v INSOLV počet registrovaných IČ v krajích Insolvence na 1000 registrovaných firem
HM Praha 352 576264 0,61 331 593047 0,56
Jihomoravský 179 305328 0,59 173 310754 0,56
Jihočeský 71 162225 0,44 60 163767 0,37
Moravskoslezský 112 250526 0,45 90 252497 0,36
Plzeňský 44 163371 0,27 47 144764 0,32
Olomoucký 62 139294 0,45 45 141030 0,32
Pardubický 42 117877 0,36 35 119091 0,29
Ústecký 57 173846 0,33 50 174420 0,29
Liberecký 39 116098 0,34 29 116878 0,25
Zlínský 38 110838 0,34 34 141395 0,24
Středočeský 91 325928 0,28 71 331632 0,21
Karlovarský 22 75790 0,29 15 75687 0,20
Královehradecký 39 136615 0,29 26 137926 0,19
Vysočina 34 110838 0,31 15 112034 0,13

*/ jedná se o firmy, na které byl podán insolvenční návrh, očištěno o nepodnikající živnostníky

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v prvním pololetí roku 2017 prohlášeno 933. Z toho počet konkurzů u živnostníků činil 521, tj. 55,8 %.

V pololetí 2017 klesl počet konkurzů proti stejnému období roku 2016 o 9,25 %. Pokles v období 1. – 6. 2016/2015 činil 10,69%. I v tomto sledovaném období se výrazněji snižuje počet právnických osob v konkurzu.

Tabulka č. 2: Konkurzy právnických osob a živnostníků

měsíc 2015 2016 2017
firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci
1 163 73 170 96 163 79
2 180 89 172 96 166 92
3 203 102 146 74 175 102
4 209 110 157 85 156 92
5 191 106 164 89 134 72
6 205 112 219 106 139 84
7 174 97 137 73
8 163 80 159 94
9 185 107 171 98
10 190 100 156 85
11 187 105 194 103
12 141 77 137 77
celkem 2191 1158 1982 1076 933 521

zdroj: Creditreform

 

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu dle obratu (první pololetí 2017)

IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat
565997 ČKD PRAHA DIZ, a.s. Dodávky investičních celků 150 2 500 000 000
48202550 ELEKTRA PV, s.r.o. Maloobchodní a internetový prodej elektrospotřebičů pro domácnost a elektroniky 87 1 078 968 000
49454501 SDS EXMOST spol. s r.o. Stavební činnost 140 686 304 000
64360563 PEKOSA Chodov s.r.o. Výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků a knedlíků. 533 435 732 000
26510022 PROKOP INVEST, a.s. Výroba a prodej strojů a zařízení 157 400 000 000
26191148 A. Charouz Motors s.r.o. Prodej motorových vozidel 0 400 000 000
28656067 BIOTECH CORP s.r.o. Zprostredkování velkoobchodu 4 353 784 000
25252771 AUTOTRANS PETROL s.r.o. Distribuce a prodej pohonných hmot 10 265 704 000
29283272 Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost Poradenství v oblasti energetiky 25 250 000 000
26682559 Agrone Trading, s.r.o. Prodej a nákup zemědělských komodit 24 209 494 000

zdroj: Creditreform

Druhým, méně využívaným způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti Insolvenčního zákona v lednu 2008 do června roku 2017 soudem povoleno 172 reorganizací.

V prvním pololetí roku 2017 bylo povoleno 12 reorganizací a to firmě LABIO a.s., OLEO CHEMICAL, a.s., MPOWER Engineering, a.s. , Jiří Havelka, HOPR TRADE CZ, s.r.o., International Wellness Center, s.r.o., Velvana, a. s., LUMEN a.s., INTER BUILDING, a.s., VÍTKOVICE REVMONT a.s., ESSA CZECH, spol. s r.o. a Masokombinát Tábor s.r.o..

Poslední dva roky se stabilizovala situace i v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. První pokles, který přišel v roce 2015, činil proti roku 2014 7,1 %. V roce 2016 byl pokles insolvenčních návrhů u spotřebitelů ještě vyšší a dosáhl ve srovnání s rokem 2015 8,43 %.

Stejný vývoj pokračuje i v roce 2017. Za první pololetí roku 2017 však klesl počet insolvenčních návrhů proti stejnému období roku 2016 jen o 4,28 %. Tuto hodnotu nepříznivě ovlivnil, stejně jako u právnických osob, vývoj v měsíci červnu, kdy se počet insolvenčních návrhů rapidně zvýšil a to jak ve srovnání s předchozími měsíci roku 2017, tak i ve srovnání s hodnotami roku 2016.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 13 478 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení. Celkový počet žádostí o oddlužení za prvních šest měsíců roku 2017 opět výrazně ovlivnila červnová hodnota, která je bezkonkurečně nejvyšší jak v letošním roce, tak i ve srovnání s hodnotami roku 2016. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 10 140 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno ve 258 případech, u 10 725 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Graf č. 1: Oddlužení – osobní bankroty v ČR

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

Ministerstvo spravedlnosti připravilo pro rok 2017 novelu Insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti k 1. červenci 2017. Změny dle této novely popisuje přehledně portál mujbiz.cz (Agronit s.r.o.) viz http://www.mujbiz.cz/zpravicky/v-cervenci-zacne-platit-novela-insolvencniho-zakona :

„Obchodních korporací se týká skutečnost, že se nebude přihlížet ke změně sídla, která proběhla v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.

  • Podá-li insolvenční návrh věřitel – právnická osoba, bude mít nově povinnost doložit svoji pohledávku uznáním dlužníka nebo potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje.
  • Další změny by měly vést k ztížení šikanózy insolvenčními návrhy. Má-li insolvenční soud pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem, rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují.

Zároveň dochází ke zvýšení pokuty, kterou může uložit soud navrhovateli, jestliže odmítá insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost a to z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč.

  • Současně dochází k zvýšení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Je-li insolvenční návrh proti právnické osobě je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, činí záloha 10 000 Kč. Záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu.
  • Návrh na povolení oddlužení musí být sepsán a za dlužníka podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou.
  • Nově zákon zavádí povinnost akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Podmínkou pro udělení akreditace je mj. vlastnické nebo jiné užívací právo právnické osoby k prostorám, v nichž mají být poskytovány služby v oblasti oddlužení, bezúhonnost právnické osoby, uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu a odborná způsobilost. Za odborně způsobilou osobu k poskytování služeb v oblasti oddlužení se považuje osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva nebo ekonomie na vysoké škole.“

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2017 jsou optimistická. Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. S tím by mělo docházet i k růstu mezd a pozitivním dopadům v nárůstu domácí poptávky.

Vzhledem k očekávanému ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, předpokládáme pokles v počtu insolvencí u firem i pro rok 2017.

Pokles či stagnaci v počtu insolvenčních návrhů očekáváme i u spotřebitelů. Současný ekonomický vývoj zajišťuje spotřebitelům širší uplatnění na trhu práce a tím i snazší splácení jejich půjček. Vývoj insolvencí spotřebitelů bude v příštích obdobích do značné míry záviset i na tom, jaké rezervy si spotřebitelé v současné době vytvoří.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4 500 pracovníků.


Zdroj: komunikační agentura SETEVA

Miloslava Osvaldová, Cyril Mores, Stanislava Menšíková – Creditreform s.r.o.

Dana Samková

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více