Dluhy jsou řešitelné – říká JUDr. Milan Suchánek

JUDr. Milan Suchánek (nar.1954), absolvent UK Praha. Pracoval ve státní správě, bankovním sektoru a také v advokacii. V roce 2001 byl ministrem spravedlnosti jmenován soudním exekutorem pro soudní obvod Praha 9 a tuto činnost vykonává do současné doby. Rozhovor pro Military Forum vedl JUDr. Svetozár Plesník

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ČN: Když se řekne exekutor, nevyvolává to příjemné pocity. Co Vy na to?

MS: Ono záleží hodně na tom, v jaké pozici jste. Pokud Vám někdo dluží peníze a nevrací je dobrovolně a včas, tak Vám nezbývá nic jiného, než ty peníze vymáhat. A to se může dít vícero způsoby. Zákonný způsob je zvolit cestu práva, tj. soudní a exekuční řízení.

Pokud jste dlužníkem, tak byste si to měl přiznat a postavit se k řešení čelem. Určitě bych nedoporučoval „dělat mrtvého brouka“ a spoléhat na to, že se vše napraví samo. Pokud budete vyzvedávat poštu a komunikovat s věřiteli určitě v této fázi předejdete větším nepříjemnostem a ušetříte i spoustu času a peněz.

Ještě si dovolím doplnit, že činnost soudního exekutora je striktně upravena speciálním zákonem (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) a nad exekuční činností je Ministerstvem spravedlnosti ČR vykonáván státní dohled.

ČN: Mohl byste blíže představit práci Vašeho úřadu?

MS: Exekutorský úřad Praha 9, v jehož čele stojím, má kromě mne ještě 4 právníky a dalších 40 zaměstnanců. Naše práce se v mnohém podobá práci soudů prvního stupně. Kromě nuceného výkonu exekučních titulů – typicky na zaplacení peněžitého plnění – vyklízíme i nemovitosti a v několika případech jsme i odstraňovali stavby. Dále přijímáme do úschovy movité věci včetně peněz, provádíme dobrovolné dražby na návrh vlastníka, sepisujeme exekutorské zápisy osvědčující skutkové děje či stavy věci a poskytujeme právní pomoc, a to především věřitelům – k pomoci dlužníkům se vyjádřím dále. Máme i další aktivity jako např. přednáškovou, charitativní a nadační činnost.

Vaše čtenáře ale určitě nejvíce zajímají naše postupy při vymáhání peněžitých pohledávek. Pokud očekávají nějaké scény z akčních filmů, tak je musím zklamat. Jedná se o trpělivou kancelářskou práci spočívající v korespondenci s účastníky řízení, lustraci dostupných rejstříků za účelem vyhledání majetku a posléze jeho obstavení. Základní snahou je postupovat rychle a efektivně s cílem naplnit exekuční titul, ale současně i dbát práv věřitelů i dlužníků. Výjezdy do domácností a prodeje movitých i nemovitých věcí činíme neradi a v krajním případě a pouze tehdy, když dlužník naprosto nekomunikuje, nebo není žádným způsobem zastižen a také tehdy, když pohledávku není možné uhradit jiným způsobem.

ČN: Dotkl jste se věřitelů, o koho se jedná a jaké mají pohledávky?

MS: Náš úřad působí od vzniku exekutorského stavu, tedy již od roku 2001. Snad to nebude znít neskromně, ale za tu dobu více než 15 let si získal určitou reputaci a je nám ctí, že pracujeme pro bankovní domy, obchodní společnosti, advokátní kanceláře, veřejný sektor i zdravotní pojišťovny. Jednou z těch pojišťoven je i Vojenská zdravotní pojišťovna, se kterou dlouhodobě  spolupracujeme při vymáhání dlužného pojistného včetně nedoplatků a penále. Rád konstatuji, že její dlužníci jsou z převážné většiny slušní a vstřícní lidé, kteří se do problému dostali někdy i zapomětlivostí nebo nedopatřením, např. když přecházeli z pracovního nebo služebního poměru na samostatně výdělečnou činnost. Jiného druhu jsou pohledávky bank – půjčky a úvěry- a další škála pohledávek od dlužného nájemného po dlužné výživné.

ČN: Mohli bychom si asi povídat ještě dlouho a co tedy závěrem?

MS: Závěrem bych nerad zapomněl na samotné dlužníky. Kromě toho, že se jim jako účastníkům řízení snažíme vysvětlovat jejich práva a maximálně šetřit jejich osobnost, dlouhodobě také organizujeme bezplatnou právní poradu ve spolupráci s Městskou částí Praha 9, termíny jsou uváděny na webových stránkách, jakož i místním časopisu Devítka.

Aby náš hovor nepůsobil až tak komisně, tak si jej na úplný závěr dovolím odlehčit. Jako absolvent vojenské katedry jsem absolvoval s tehdejší specializací ČVO 130 poměrně ostrou vojenskou základní službu u bojového útvaru na Šumavě. Nikdy jsem této zkušenosti nelitoval a pokud se dnes v rámci profesionální armády uvažuje o větší spolupráci s občany, lze to dle mého názoru pouze uvítat. Nechť se tedy daří všem formám této spolupráce, včetně spolupráce se Svazem důstojníku a praporčíků Armády České republiky.

Děkuji za rozhovor…

 

Debts can be solved – says Mr. Milan Suchánek, Doctor of Laws

Milan Suchánek, born in 1954, Doctor of Laws, graduate of Charles University in Prague. Worked in public administration, banking sector and also legal profession. In 2001, he was appointed by the Minister of Justice as a judicial officer for Prague 9 court district and holds the position since then. Interview by Svetozár Plesník, Doctor of Laws, for Military Forum.

 

ČN: When we hear „judicial officer“, it does not make us feel comfortable. What do you think?

MS: This mainly depends on your situation. If someone owes you money and does not return it on voluntary and timely basis, there is nothing else to do but enforce it. This can be done several ways. Legal way is to follow the way of law, i.e. judicial and enforcement proceedings.

Once you become a debtor, you should accept it and face the consequences. I would strongly discourage from „playing possum“ and believe that everything will get fixed by itself. If you pick up your mail and communicate with creditors, you will certainly avoid more serious inconvenience and save a lot of time and money as well.

I would like to add that the conduct of the judicial officer is strictly regulated by a special act (Act No 120/2001 Coll., on Judicial Officers and Enforcement Procedure (Enforcement Code)) and the whole area of enforcement proceedings is supervised by the Ministry of Justice of the Czech Republic.

ČN: Could you introduce work of your office in more detail?

MS: Enforcement office in Prague 9, which I am the head of, employs besides me four more lawyers and about forty other employees. Our work is similar to that of the first-instance courts. Besides carrying out compulsory enforcement of enforcement titles – typically for monetary payments – we also provide property eviction and in past we already arranged for building removals in couple of cases. Additionally, we provide custody of movables including money, voluntary auctions at the owner’s proposal, make out statements certifying factual findings in a particular case and provide legal advice primarily to creditors – I will devote some words to help to debtors later on. Our further activities include lecturing, charity and endowment.

But your readers are certainly most interested in our procedures regarding recovery of debts. If they expect some action movie scenes, they will be disappointed, though. It is mainly office work based on a great deal of patience, which consists of correspondence with parties to proceedings, examination of available registers in order to locate assets and their attachment later on.  The primary aim is to act quickly and efficiently in order to recover the enforcement title with all respect to the creditor´s and debtor´s rights at the same time. It does not bring us any pleasure to intrude households with a follow-up sale of movables and immovables, which happens as a last resort and only in case the debtor avoids communication or all the efforts to reach him failed and/or when the claim cannot be settled any other possible way.

ČN: You mentioned creditors. Who are they and what do they claim?

MS: Our office has been operating since 2001 when the guild of judicial officers was established in the Czech Republic. I hope it will not sound as boasting when I say that the office has gained some reputation over those 15 years and we feel honoured to have the chance to cooperate with banks, commercial corporations, law offices, public sector and health insurance companies. One of these health insurance companies is the Military Health Insurance Company, with whom we have been cooperating for a long period already on recovery of outstanding premiums including arrears and penalties. It is necessary to add, that its debtors are predominantly decent and forthcoming people, who sometimes got into trouble just due to their forgetfulness or by accident, e.g. when switching from employment to self-employment.  Banks deal with different claims, i.e. loans and credits, and a further range of claims from outstanding rent arrears to due maintenance.

ČN: We could go on talking for a long time so what to say in conclusion?

MS: I would not like to omit the debtors. In addition to trying to explain to them what their rights as a party to the proceedings are we also provide free legal consultancy service under cooperation with Municipal District Prague 9. Dates can be found on websites and in local periodical „Devítka“ as well.

Not to make the interview sound so stiff, let me ease it a little bit before the very end.  As a graduate of Military University Department with specialisation „ČVO 130“, I had to perform quite a demanding compulsory military service with the combat unit at the Šumava region. I have never regretted this experience and such current efforts within the professional army considering broader collaboration with citizens should be just welcome, in my opinion. So, let´s wish all the best to all these kinds of cooperation including cooperation with the Union of Officers and Warrant Officers of the Army  of the Czech Republic.

Thank you for the interview…

 

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více