Rozhovor s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem

Jan Hamáček je  od března 2015 místopředseda ČSSD, od listopadu 2013 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od roku 2006 je poslancem za Středočeský kraj, vyjma období rozpuštění dolní komory mezi srpnem až říjnem 2013. Mezi 19. prosincem 2012 až 28. srpnem 2013 zastával post místopředsedy Poslanecké sněmovny. V říjnových  předčasných parlamentních volbách 2013 byl do opět zvolen Sněmovny. Od 27. listopadu 2013 zastává funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sedmý v pořadí).

Poslanecká sněmovna tvoří dolní komoru Parlamentu České republiky, který je jediným zákonodárným orgánem v zemi. Tvoří ji 200 poslanců volených na čtyři roky v rámci poměrného systému.

Sněmovna sídlí v hlavním městě Praze ve Sněmovní ulici na Malé Straně. Vznikla dnem 1. ledna roku 1993 z předchozí České národní rady. Druhou komorou parlamentu je 81 členný Senát.

Pro hlasování o běžných usneseních musí mít Sněmovna minimálně třetinové obsazení, tedy alespoň 67 poslanců se musí účastnit hlasování. Pro schvalování je až na výjimky nutná vždy nadpoloviční většina přítomných. V případě přehlasování prezidentského veta nebo vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných, podobně pro schválení ústavních zákonů, pro rozpuštění Sněmovny nebo pro ratifikaci některých mezinárodních smluv je nutná třípětinová většina, tedy 120 hlasů.

S Předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem vedl  rozhovor pro České novinky1.eu  JUDr. Svetozár Plesník.

ČN: Jako předseda Poslanecké sněmovny se mj. věnujete i problematice zahraniční a bezpečnostní politiky. Která jednání z hlediska hájení priorit České republiky v mezinárodní oblasti považujete za nejproblematičtější?

JH: Z dnešního pohledu vidím jako nejzásadnější debatu o udržení spolupráce mezi našimi spojenci a partnery v NATO a EU. My jsme si v Evropě trochu zvykli brát mír a bezpečnost jako samozřejmost, a myslíme si, že obraně a bezpečnosti není potřeba se věnovat. Dnes na jih a na východ od nás vidíme řadu vážných bezpečnostních hrozeb, ať už jde o terorismus, mezistátní konflikty, bezpečnostní rizika spojená s nekontrolovanou migrací či ohrožení dodávek strategických surovin. Relativně malá evropská země jako Česká republika s omezenými zdroji není schopna těmto hrozbám čelit sama. Potřebujeme spojence, abychom mohli naše omezené zdroje kombinovat a efektivně použít. Ale proto je potřeba aby se všichni zapojili a nikdo neměl pocit, že přestože přispívá do posilování společné bezpečnosti, ostatní se jen vezou. To je výzva zejména pro Evropu. Evropa musí více investovat do vlastní bezpečnosti a to se samozřejmě týká i České republiky. Hrozí totiž nejen, že budeme pokračovat v zanedbávání naši bezpečnosti, ale i to, že se nám bude dále nahlodávat spojenecká solidarita a soudržnost.

ČN: Nedávno – začátkem března jste se zúčastnil ve Varšavě jednání předsedů parlamentů zemí Visegradské skupiny. Jak hodnotíte uvedené setkání z hlediska přínosu pro naší republiku? Jaký byl závěr jednání?

JH: Se svými kolegy ze zemí V4 se setkáváme poměrně pravidelně. Vždy se věnujeme aktuálním výzvám, které před námi stojí. Tentokrát jsme se ještě vraceli ke slovenskému předsednictví, ale mluvili jsme o budoucnosti Evropy z pohledu terorismu, Brexitu, důvěry v Evropskou unii jako celku a podobně. Smyslem těchto setkávání je získávání podpory pro ty zájmy zemí V4, na kterých jsme schopni se shodnout.

ČN: Působíte jako mluvčí ČSSD pro oblast obrany. Jaký je Váš názor na činnost a zapojení záložních vojáků a důstojníků z hlediska posílení evropské bezpečnosti a spolupráce v rámci EU a NATO?

JH: Dobře fungující systém záloh a zejména pak aktivních záloh je více než nutností pro moderní profesionální armádu. To je případ většiny členských států NATO a EU. Česká armáda má malou armádu a proto systém záloh může, a já věřím, že dokonce musí, vhodně doplňovat některé její funkce. Jedná se o možnost pro občany, kteří nechtějí opouštět svůj civilní život, se zapojit do posilování obranyschopnosti naší země. V případě krizové situace mohou plnit řadu rozmanitých úkolů v týlu, rozhodně ne jenom například ostrahu strategických objektů, na podporu naší profesionální armády. Nicméně nejsem přesvědčen, že by se například záložáci měli podílet na zahraničních misích. Jsem rád, že vláda premiéra Bohuslava Sobotky podporuje koncept záloh a snaží se pro občany zatraktivnit zapojení do zajišťování bezpečnosti naší země.

ČN: Pokud jde o problematiku obrany a bezpečnosti, neuvažujete o tom, že se uvedené problematice budete věnovat i v budoucnosti?

JH: Problematice obrany se věnuji průběžně, tedy i v době, kdy jsem předsedou Poslanecké sněmovny. Při svých výjezdech navštěvuji posádky v krajích, setkávám se s představiteli armády. Pečlivě sleduji dění v armádě i kroky ministra obrany. Samozřejmě jeho váhavostí například nad armádními zakázkami zrovna nadšený nejsem. Proto předpokládám, že se tomuto tématu budu věnovat i v budoucnu. V jaké podobě, to v současné době nedovedu říci.

K armádě mám blízko od malička, a to i s ohledem na mé předky, kteří byli například legionáři. Dá se tedy říci, že to mám v genech.

ČN: Jste profesionálním politikem, mátě nějaký „politický vzor“ z historie naší republiky nebo ve světě?

Přímo politický vzor nemám. Samozřejmě si řady politiků pro jejich osobní postoje nebo činy vážím. Že bych ale v někoho konkrétního bezvýhradně vzhlížel, to říct nemůžu. Společně se mnou cestuje po mých kancelářích například obraz Winstona Churchilla, kterého v některých ohledech mohu považovat za jeden ze svých vzorů. Rozhodně nejde ale o nějaké bezvýhradné zbožňování.

ČN: Mátě velice odpovědnou funkci a velice široký rozsah působnosti, jaké máte koníčky a jak relaxujete?

JH: Koníčků a zájmů mám celou řadu, problémem je, že na ně nemám v současné době moc volného času. Dlouhodobě mě baví vojenská historie. Jako skaut jsem měl přezdívku Vrtul, což vypovídá o mém zájmu o letectví. Volný čas trávím většinou s rodinou na chalupě, což je pro mě nyní největší relaxace a koníček. Občas se projedu na motorce, jindy se zase věnuji potápění. Na některé zájmy však nezbývá čas vůbec.

Děkuji za rozhovor….

Interview with the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Mr. Jan Hamáček

Jan Hamáček is a Vice-Chairman of the Czech Social Democratic Party (CSSD) since March 2015, the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic since November 2013.  Since 2006 he is a deputy for the Central Bohemian Region, except for the period after dissolution of the lower chamber between August and October 2013. From 19th December 2012 to 28th August 2013 he was holding the office of a Vice-President of the Chamber of Deputies. In the early parliamentary elections in October 2013 he was re-elected to the Chamber of Deputies. Since 27th November 2013, he holds the office of the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic (seventh in line).

The Chamber of Deputies constitutes a lower chamber of the Parliament of the Czech Republic which is the only legislative body in the country. It is comprised of 200 deputies elected for four years within the proportional representation system.

The Chamber of Deputies is located in the City of Prague in Sněmovní Street in Malá Strana. It was constituted on 1st January 1993 from the previous Czech National Council. The second chamber of the Parliament is the Senate with 81 members.

For voting on ordinary resolutions the Chamber of Deputies must be attended by at least one-third present deputies, which means that a minimum of 67 deputies must participate in a voting. For approvals the majority of present deputies are obligatory, subject to exceptions. In case of outvoting the presidential veto or a motion of no confidence in government 101 votes are obligatory regardless a number of the present deputies, as well as for approvals of fundamental laws, three-fifths majority, namely 120 votes are obligatory for dissolution of the Chamber of Deputies or for ratification of some international treaties.

An interview with the President of the Chamber of Deputies of the Czech Republic Jan Hamáček for České novinky1.eu was held by JUDr. Svetozár Plesník. 

 

ČN: As the President of the Chamber of Deputies you pay attention among others also to the issue of foreign and security policy. Which negotiations in the light of defence of the Czech Republic priorities in the international field do you consider as the most problematic?

JH: From today´s point of view I see the debate on maintaining cooperation among our allies and partners in NATO and the EU as the most crucial. In Europe, we have somewhat got used to take peace and security for granted and we think that it is not necessary to concentrate on defence and security. We see a number of serious security threats today to the south and east of us, whether this relates to terrorism, trans-national conflicts, security risks connected with uncontrolled migration or threats to strategic raw materials supplies. A relatively small country like Czech Republic with limited resources is not capable to counter these threats alone. We need allies so that we may combine and use our limited resources effectively. But that is why it is necessary that everybody participates and nobody has a feeling that while he contributes to strengthening the common security, others are only riding. This is a challenge in particular for Europe. Europe must invest more in its own security and this applies certainly also to the Czech Republic. There is a danger that we will continue to neglect our security but even the allied solidarity and consistency will be further undermined.

ČN: Recently – at the beginning of March, you participated in the Meeting of the Speakers of the Parliaments of the Visegrad Group Countries. How do you evaluate the mentioned meeting with respect to a benefit for our republic? What was the conclusion of the meeting?

JH: We meet with our colleagues of the V4 Group countries relatively regularly. We always concentrate on current challenges we are facing. This time we were looking back to the Slovak Presidency, but we were also discussing the European future from the point of view of terrorism, Brexit, confidence in the European Union as a whole and matters like that. The intent of these meetings is to seek support for the V4 countries interests on which we are able to reach an agreement.

ČN: You are active as a CSSD spokesman in the area of defence. What is your opinion of activities and involvement of military reserve soldiers and officers in terms of strengthening European security and cooperation within the EU and NATO?

JH: A well-functioning system of military reserves and in particular active military reserves is more than a necessity for a modern professional army. This is the case of the majority of the NATO and EU states. The Czech Army has a small army and thus the system of military reserve forces may, and I believe that even must, appropriately complement some of its roles. It is a chance for citizens who do not want to leave their civilian life to take part in strengthening the defence capability of our country. In a crisis situation they may perform a number of various tasks in the rear to support our professional army, definitely not only for instance strategic premises surveillance. I am nevertheless convinced that for instance the reserve soldiers should participate in foreign missions. I am glad that the Government of the Prime Minister Bohuslav Sobotka supports the concept of military reserve forces and tries to make a participation in ensuring security of our country more attractive for citizens.

ČN: As regards the issue of defence and security, are you considering to engage in this issue even in the future?

JH: I am continuously engaged in the issue of defence, even now, when I am the President of the Chamber of Deputies. During my trips I am visiting garrisons in regions, I meet the army representatives. I am carefully monitoring developments in the army and steps taken by the Minister for Defence. Naturally, I am not quite delighted about his hesitation for instance as regards the army tenders. That is why I intend to concentrate on this issue even in the future. At present I am not able to say in which form.

I am close to the army since my childhood also with regard to my ancestors who were for instance legionaries. I may say that it is my genetic predisposition.

ČN: You are a professional politician, do you take a “political paragon” from the history of our republic or worldwide?

JH: I have no real political paragon. Of course I esteem a lot of politicians for their personal stands or acts. But I cannot say that I feel an absolute admiration for anyone particular. A picture of Winston Churchill is for instance travelling with me through my offices. But it is definitely not some kind of an absolute adoration.

ČN: You hold a very responsible office and perform a very broad scope of activity, what are your hobbies and how do you relax?

JH: I have quite a number of hobbies and interests, the problem is that at present I haven´t got much spare time to go in for them. I enjoy military history over a long time. As a boy scout I had a nickname Vrtul (propeller) which shows my interest in aviation. I spend my spare time mostly with my family in our cottage which is at present the major relaxation and hobby for me. Sometimes I take a ride with my motorcycle, at some other time I go in for diving. However, there is no time left for some interests.

 

Thank you for the interview….

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více