Rozhovor s náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR genmjr. Ing. Janem Kaše, MSc.

Vojenská kancelář prezidenta republiky je jednou ze složek ozbrojených sil České republiky. V jejím čele stojí náčelník, který je přímo podřízen prezidentovi republiky a je prezidentem jmenován a odvoláván. V současnosti jím je generálmajor Ing. Jan Kaše, MSc.

Kromě řízení Hradní stráže plní Vojenská kancelář úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Příslušníci vojenské kanceláře používají specifické uniformy, které se podobají uniformám Hradní stráže.

Genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc. se v armádě specializoval na informační a spojovací techniku. Pracoval jako náčelník spojovacího vojska, ale také jako bezpečnostní ředitel na ministerstvu obrany. Má taktéž diplomatické zkušenosti, pracoval jako obranný poradce na velvyslanectví v Tel Avivu a jako velitel kanceláře NATO v Bělehradě.

S náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR genmjr. Ing. Janem Kašem, MSc.  vedl  rozhovor pro České novinky1.eu JUDr. Svetozár Plesník.

ČN: Po absolvování Střední vojenské školy v Novém Městě nad Váhom  a Vojenské akademie v Brně – obor automatizované systémy velení a řízení  (vojenské počítače) – jste působil převážnou část své služební kariéry v oblasti výpočetní techniky. Můžete našim čtenářům sdělit, co Vás vedlo ke vstupu do ozbrojených sil? Měl jste svůj vzor v rodině, nebo to byl v dětství Váš zájem o „vojáky“?

Pro vstup do ozbrojených sil jsem se rozhodoval ve svých 15 letech. Mojí primární motivací byl zájem o techniku a elektrotechniku. Částečný vliv na mé rozhodnutí mělo i mé bydliště v západních Čechách, kde jsem se s činností armády v tehdejší době mohl potkávat na každém kroku. Když přišli v 9. třídě ZDŠ pracovníci OVS provádět náboru na vojenské školy, oslovila mě možnost studovat na VSOŠ se zaměřením na sdělovací techniku. Rodiče mi můj záměr nerozmlouvali a mohu říci, že ze strany otce jsem měl ve svém rozhodnutí rovněž podporu. Svého rozhodnutí jsem nikdy nelitoval a služba vlasti v průběhu mé vojenské kariéry mě vždy plně naplňovala.

ČN: Výkon služby v problematice komunikačních a informačních systémů je velice náročný a zodpovědný. Technologie se neustále vyvíjí a mění,  jaký byl důvod výběru této specializace?

Jak jsem již uvedl, v období dospívání jsem inklinoval k elektrotechnice a studium na VSOŠ v Novém Městě nad Váhom mě v tomto smyslu zajímalo. Po celou dobu jsem patřil mezi skupinu studentů, kteří vedle studia trávili volný čas s pájkou v ruce a podle časopisu Amatérské rádio „bastlili“ nejrůznější přístroje jako nabíječky, barevné hudby, anténní zesilovače atd. Moje generace prožila rozvoj elektroniky od klasických elektronek přes transistory, po integrované obvody až po mikroprocesory. Rozvoj technologií a služeb v tomto oboru mě vždy fascinoval. Současně to mělo komplementární efekt pro samotné studium, ale i přípravu a výkon služby u spojovacího vojska.

ČN: Vykonával jste řadu funkcí v rámci našich ozbrojených sil. V letech 2005 až 2007 jste působil jako obranný poradce Kontaktního velvyslanectví NATO u našeho zastupitelského úřadu v  Tel Avivu, v roce 2010 jako velitel vojenské styčné kanceláře NATO v Bělehradě. Jak práce v zahraničí ovlivnila Vaši kariéru a současně i osobní život?

Práce na ZÚ v Tel Avivu a na MLO NATO v Bělehradě byla určitě nesmírně zajímavá a profesně mě obohatila. V průběhu pobytu jsem měl možnost poznat jinou kulturu a styl práce na zastupitelském úřadě v působnosti MZV. Rovněž spolupráce s Izraelskými ozbrojenými silami (IDF) byla pro mě životní školou. Činnost na MLO NATO byla svým způsobem pokračováním spolupráce a prosazováním akčního plánu NATO v partnerské zemi. V Izraeli se jednalo o Středomořský dialog a v případě Srbska o partnerství pro mír (PfP). U styčné kanceláře NATO šlo o práci v mezinárodním prostředí (příslušníci ze zemí NATO), spolupráce s orgány srbského MO a GŠ, srbského MZV, Parlamentu, ambasád zemí NATO a PfP, s českou ambasádou, která v této době plnila roli kontaktní ambasády NATO, aliančními velitelství (JFC Neapol, ACO SHAPE, KFOR a SFOR) a nejrůznější nevládní organizace (NGO), tedy ideální prostředí pro vojenskou diplomacii, ve které jsem se mohl realizovat.

V průběhu pobytu a činnosti v zahraničí jsem měl možnost se seznámit s životem a národními zvyklostmi v těchto zemích kulturou, historií a navštívit nejrůznějších pamětihodností a přírodních rezervace.

ČN: Dnem 15. dubna 2016 jste byl jmenován do funkce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Jaký je rozdíl mezi doposud vykonávanými činnostmi v rámci Armády České republiky a Vaším současným zařazením v přímé podřízenosti prezidenta republiky?

Jen stěží lze srovnávat činnosti vykonávané v AČR se současným zařazením. Na druhou stranu si jen obtížně dovedu představit výkon funkce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky bez detailních znalostí AČR, jejích problémů, plánů rozvoje a výstavby. Stejně tak i zkušenosti z mezinárodního prostředí mě hodně pomáhají. Kromě povinností v řízení Hradní stráže a protokolárních aktech je moje role zejména v pozici poradce prezidenta republiky v otázkách ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a vyřizování agend spojených s rolí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil.

Přesto je však i řada činností, které jsou shodné s aktivitami velitelů a statutárních orgánů na strategickém stupni velení.

ČN: Řeknete nám něco o svých zálibách a koníčcích. Jak relaxujete, pokud Vám zbývá čas?

Volného času mi opravdu příliš nezbývá. Pokud mi to časově vyjde, tak se snažím něco dělat pro své zdraví, jezdím na kole, plavu, občas si zahraji squash nebo tenis. Rád si také přečtu knihu nebo odborné články. Snažím se také věnovat se vnoučatům, které jsou v předškolním věku.

Děkuji za rozhovor…..

 


Interview with Chief of the Military Offices of the President of the Czech Republic genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc.

The Military Office of the President of the Republic is one of the components of the armed forces of the Czech Republic. It is headed by a chief who is directly subordinated to the President of the Republic and is appointed and dismissed by the President. At present, he is major general Ing. Jan Kaše, MSc.

In addition to managing the Castle Guard, the Military Office performs tasks related to the execution of the powers of the President as the Supreme Commander of the Armed Forces.

Members of the military office use specific uniforms that resemble the uniforms of the Castle Guard.

Genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc. specialized in information and communication technology in the army. He worked as the chief of the connecting troops, but also as the Security Director at the Ministry of Defense. He also has diplomatic experience, worked as a defense adviser at Tel Aviv embassy and as commander of the NATO office in Belgrade.

The Chief of Military Offices of the President of the Czech Republic genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc. was interview for Czech News1.eu/Military Forum by JUDr. Svetozar Plesník hold on 6 May 2017.

CN: After graduating from the Secondary Military School in Nové Město nad Váhom And the Military Academy in Brno – Automated Command and Control Systems (Military computers) – you have been a major part of your career in the field of computer technology. Can you tell our readers what motivated you to join the armed forces? Did you have your pattern in the family, or was it your childhood interest in „soldiers“?

I decided to join the armed forces at my age of 15. My primary motivation was interest in technology and electrical engineering. Partial influence on my decision was my home in West Bohemia, where I could meet the army at that time at every turn. When they came in the 9th grade of basic school, the District military office staff recruited to military schools, I was interested in studying at Military high school with a focus on the communication technology. My parents were not against it, and I can say that my father also supported me. I never regretted my decision, and the service of homeland during my military career has always fully filled me.

CN: The performance of the service in the field of communication and information systems is very demanding and responsible. Technology is constantly progressing and changing what was the reason for choosing this specialization?

As I have already said, I tended to electrotechnics in the period of my adolescence, and I was interested in studying at Military high school in Nové Město nad Váhom. All the time I belonged to a group of students who spent leisure time with a solder in hand and according to technical magazine „Amatérské radio“ and producing in a way of „do it yourself“ various devices such as chargers, color music, antenna amplifiers etc. My generation experienced the development of electronics from classical tubes through transistors, integrated circuits to microprocessors. The development of technologies and services in this field has always fascinated me. At the same time, it had a complementary effect for the study itself, but also for the preparation and performance of service at the signal troops.

CN: You have performed a number of appointments within our armed forces. From 2005 to 2007, you served as Defense Advisor to the NATO Contact Point Embassy (CPE) at our embassy office in Tel Aviv, in 2010 as Commander of NATO Military Liason Bureau in Belgrade (MLO). How did your work abroad influence your career and personal life?

Work at the Embassy in Tel Aviv and at the MLO NATO in Belgrade was definitely extremely interesting and professional enriched me. During my stay I had the opportunity to learn another culture and style of work at the embassy’s office within the competence of the MFA. Also cooperation with the Israeli Armed Forces (IDF) was a life school for me. The assignment at MLO NATO was in some way continuing with cooperation and promoting NATO action plan in a partner country. In Israel, it was the Mediterranean Dialogue and, in the case of Serbia, the Partnership for Peace (PfP). The NATO MLO involved work in the international environment (NATO members), co-operation with the Serbian MO and GS authorities, Serbian MFA, Parliament, NATO Embassies od NATO countries and PfP, the Czech Embassy, which at that time served as the NATO CPE, Allied Commands (JFC Naples, ACO SHAPE, KFOR and SFOR) and various non-governmental organizations (NGOs) in fact the ideal environment for military diplomacy in which I could realize myself.

During my stay and service abroad, I have had the opportunity to learn about life and national customs in these countries through culture, history, and to visit various sights and nature reserves.

CN: On 15 April 2016, you were appointed Chief of the Military Office of the President of the Republic. What is the difference between the activities performed so far within the Army of the Czech Republic and your current assignment under the direct authority of the President?

It is hardly possible to compare the activities carried out in the Czech Armed Forces (CAF) with the current postion. On the other hand, it is difficult to imagine the performance of the Chief of the Military Office of the President without detailed knowledge of the CAF, its problems, plans for development and structure. As well the experience from the international environment helps me a lot. In addition to duties in the management of Castle Guard and participation at protocol activities, my role is primarily in the position of adviser to the President of the Republic on matters of armed forces and security forces and dealing with agendas connected with the role of the President of the Republic as the Supreme Commander of the Armed Forces.

Nevertheless, there are also many activities that are the same as the activities of commanders and statutory bodies at the strategic level of command.


CN: Can you tell us something about your hobbies and leisure time activities. How do you relax if you have time?

I do not really have too much free time. If I get out of time, I try to do something for my health, I ride a bicycle, swim, occasionally play squash or tennis. I also like to read a book or specialised articles. I’m also trying to take care of the grandchildren who are in pre-school age.


Thanks for the interview…..

Sdílejte ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k analýze návštěvnosti tzv. cookies. Cookies můžete ve svém prohlížeči vypnout. Setrváním na tomto webu souhlasíte s používáním cookies. Více