1. LF UK získala více než 100 tisíc na podporu znevýhodněných dětí

Praha 14. ledna 2020

Studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) vybrali díky prodeji benefičních kalendářů a diářů více než sto tisíc korun pro organizaci Letní dům, jejímž posláním je pomáhat dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech nebo v nefunkční rodině, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému, plnohodnotnému životu.


Úvodní fotografie zachycuje lidskou lebku, která je součástí sbírek Muzea normální a srovnávací anatomie v Anatomickém ústavu 1. LF UK. Autorem fotografií v kalendáři je Mgr. Viktor Sýkora.

„Vážím si energie, kterou studenti vynakládají nad rámec své už tak náročné přípravy na roli lékařů a dalších zdravotníků. Fakt, že se rozhodli pomoci dětem a mnohdy i svým vrstevníkům v obtížné životní situaci, poukazuje na jejich altruistický přístup a také schopnosti empatie, které jsou základem každého dobrého medicínského profesionála,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a dodává, že již tři sezóny věnují budoucí lékaři část svého volna charitativní činnosti a s letošním kalendářem vybrali rekordních 101 107 korun, které Letní dům použije na pomoc dětem, které z dětských domovů odcházejí a začínají samostatný život.

„Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že se medici rozhodli podpořit aktivity Letního domova. Letní dům pracuje s dětmi bez stabilního rodinného zázemí už dvacet tři let. Že jde o oblast péče velmi důležitou i pro celou společnost, je mimo vší pochybnost. Děti, s kterými Letní dům pracuje, často prožily v raném období života traumatizující okamžiky, jež je často dlouhodobě a tragicky poznamenají,“ vysvětluje ředitel Letního domu Jan Bárta.Letní dům poskytuje dětem z pěti dětských domovů ucelený systém aktivit, jejichž cílem je posílení psychosociálních schopností a praktických dovedností. Jak ředitel Bárta zdůrazňuje, důležitou součástí péče je její dlouhodobá udržitelnost a individuální přístup, kdy se tým pracovníků sestavený z psychologa, pedagoga a sociálních pracovníků snaží děti na základě jejich svobodné volby přibližně od sedmi let až do dospělosti vést k samostatnému a plnohodnotnému životu. Jednou z forem podpory je také tréninkový byt s „náhradními rodiči“ – dvěma stálými pracovníky Letního domu. Děti se tu neučí jen hospodařit, jsou zde součástí života v rodině a nanečisto, ale na vlastní kůži, si tu vyzkoušejí, jaký bude život po odchodu z dětského domova.

I benefiční kalendáře pro rok 2020 propojuje s 1. LF UK také autor fotografií. Je jím opět vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK Mgr. Viktor Sýkora, který se své tvorbě zaměřuje na vědeckou fotografii, od roku 2006 se pak specializuje na mikrofotografii. Jeho práce získaly četná uznání a ceny, je vítězem české fotografické soutěže Věda je krásná, držitelem Německé ceny za vědeckou fotografii či vítězem newyorské International Photographer Awards.

Předání šeku ve výši 101 170 korun pro organizaci Letní dům se konalo na 132. reprezentačním plese mediků za účasti děkana 1. LF UK prof. Aleksiho Šeda (vlevo) a zástupkyně studentů 1. LF UK – předsedkyně Spolku mediků českých Andrey Kreissové (uprostřed). Šek přebírá ředitel Letního domu Jan Bárta (vpravo).


O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O Letním domě
Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 26 let, v jejichž osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. O nabízené služby, aktivity projevují svobodný zájem. Dále rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní péče nebo již bylo odebráno, i ty které se ocitly v jinak tíživé situaci. Letní dům podporuje také pěstouny vykonávající péči o svěřenou osobu.
Cílem poskytovaných služeb pro rodiny je pomoc s řešením praktických problémů, které ohrožují existenci rodiny, rozvoj rodičovských kompetencí, zlepšení komunikace v rodině, zlepšení psychického stavu dítěte v rodině, snižování deprivace dítěte umístěného v náhradní výchově kontinuální prací s jeho rodinou.

Petra Klusáková, DiS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *