3D technologie ve výuce medicíny na 1. LF UK

Praha 16. října 2019


Největší lékařská fakulta v ČR v souladu s trendem renomovaných zahraničních medicínských vysokých škol začala na šesti svých akademických pracovištích používat ve výuce 3D tisk. Studenti se učí modelovat za pomoci počítačové 3D grafiky, vznikají první tisky jednotlivých orgánů, které slouží ve výuce jako makety komplikovaných stavů zlomenin kostí, tisknou se také první 3D zubní protézy.


„Je skvělé sledovat, jak se poměrně nedávné sci-fi mění v běžnou realitu. Po supermoderních zobrazovacích přístrojích v našem Centru pokročilého preklinického zobrazování nebo vyspělých ‚jako živých‘ simulátorech Centra medicínských simulací je 3D tisk dalším trendem, který se řadí mezi ‚exponenciální technologie v medicíně‘ a my jej našim studentům ve výuce nabízíme,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Využití 3D tisku v medicíně je dobře patrné na příkladech špičkových zahraničních pracovišť. „Na radiologickém oddělení prestižní americké nemocnice Mayo Clinic pracuje tým pro anatomické modelování, jehož 3D tisková produkce rok od roku roste. Celkem zde bylo vytištěno cca 6000 modelů, z toho 2500 v posledním roce. Trojrozměrné modely slouží chirurgům pro lepší znázornění prostorových vztahů a měřítek při plánování operací, pacientům pro lepší vysvětlení souvislostí připravovaného výkonu a informovaný souhlas, studentům anatomie zase pomáhají při výuce,“ vysvětluje odborný asistent Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.

Pilotní program za použití 3D modelů

Na 1. LF UK se rozbíhá práce s 3D technologiemi na šesti pracovištích – v Anatomickém ústavu, na Radiologické, Stomatologické a I. chirurgické klinice, v Ústavu biofyziky a informatiky a v Centru pokročilého preklinického zobrazování. Tyto technologie byly zařazeny do výuky informatiky pro studenty zubního a všeobecného lékařství a formou volitelného předmětu mohou medici získat znalosti v kurzu modelování a tisku ve 3D.

 

„V současné době vzniká na I. chirurgické klinice pilotní projekt vizualizace komplexních a komplikovaných zlomenin os scaphoideum a calcaneu (zápěstní a patní kosti). Jedná se o vysoce specializovanou problematiku. Pokud pacient přichází s úrazem na naši ambulanci, k diagnostice zlomeniny je krom prostého RTG nutné i CT zobrazení, provádíme 3D CT rekonstrukci. V rámci předoperačního plánování je nyní možné zhotovit na 3D tiskárně model, který umožní precizní plánování repozice jednotlivých úlomků a umístění osteosyntetického materiálu,“ vysvětluje chirurg MUDr. Kristian Chrz z daného pracoviště s tím, že 3D modelování má v těchto případech velký význam i pro studenty medicíny. Umožňuje totiž lépe pochopit vztahy jednotlivých částí i princip operační léčby komplexních zlomenin. 


3D protézy

Také moderní stomatologie se stále více posouvá k digitalizované formě léčby. Digitální otisky zubů, tzv. skeny před protetickou rehabilitací chrupu, jsou již běžnou denní realitou zubních praxí. „Frézování pomocí softwaru CAD/CAM nebo 3D tisk zubních protéz představují jednoznačný trend, který staré otiskování nahradí. Výroba zubních protéz na sádrových modelech se tak stává postupně historií,“ říká přednosta Stomatologické kliniky prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. Jak dodává, také přisoučasné výuce studentů zde využívají 3D tiskárny nejen pro tisk protetických prací či operačních šablon, ale také k fyzickému tisku modelů vrozených vad nebo traumat obličejového skeletu. „Můžeme tak studentům velmi didakticky vysvětlit tuto anatomicky komplikovanou problematiku. Na výukových sálech a při výuce propedeutiky zubního lékařství využíváme také intraorální skener, který slouží hlavně ke kontrole kvality preparace zubních tkání. V budoucnosti počítáme jednoznačně s rozšířením výuky v této oblasti a zavedením předmětu Digitální stomatologie,“ doplňuje prof. Foltán.

Petra Klusáková, DiS.

Foto: 1. LF UK


O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *