Hudební festivaly – Šance na výjimku z EET

Praha 24. července 2019


Senátor Hraba dnes předloží pozměňovací návrh za hudební festivaly

Dnešní senátní projednávání novely zákona o EET přináší novou naději na výjimku hudebním festivalům. Postavil se za ně senátor Zdeněk Hraba (STAN), který předloží pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s festivalovou asociací FESTAS. Ta dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že náklady spojené s EET jsou pro festivaly kvůli jejich specifikům neadekvátně zatěžující a zejména pro menší akce by byly likvidační.

„Festivaly jsou akce pořádané v místech s minimální infrastrukturou, problematickým nebo žádným připojením k internetu a desítkami až stovkami prodejních míst, která by kvůli EET bylo třeba vybavit nákladnými pokladnami a kvalifikovaným personálem. To vše kvůli několika dnům jedenkrát v roce. Když se vše sečte, může na náklady spojené s EET padnout i pětina celkových tržeb, což je asi 200násobek v porovnání s klasickými gastro provozy,“ shrnuje hlavní argumenty asociace FESTAS její výkonný ředitel Marek Vohralík.

Zdeněk Hraba: „EET na festivalech postrádá smysl“

Právě nadměrná finanční zátěž a vysoká míra rizika, že by některé festivaly v důsledku EET musely skončit, byly hlavními důvody, proč se senátor Zdeňka Hraba rozhodl osobně podpořit návrh výjimky.

„Když se podívám na samotný cíl projektu elektronické evidence tržeb, z pohledu vlády jím má být zvýšení objemu vybraných daní. Vybere však stát na daních více peněz, když se kulturní akce kvůli EET přestanou pořádat? Asi těžko. Uvalení nových povinností by tak mělo spíše opačný efekt,“ uvádí senátor.

Pozměňovací návrh, který se ve středu chystá předložit, by měl v novele zákona rozšířit paragraf 12. Výčet výjimek by tak měl rozšířit následující odstavec:

  • Tržby realizované pořadateli kulturních festivalů v době jejich konání. Kulturním festivalem se pro účely tohoto zákona rozumí série alespoň 10 kulturních představení probíhajících alespoň na dvou oddělených scénách v uzavřeném areálu, přístupná pro návštěvníky pouze po zakoupení vstupenky, bez stálých provozoven a probíhající minimálně dva a maximálně pět po sobě jdoucích dnů v kalendářním roce.

Senátorovi vadí zbytečné obstrukce i účtenky

Senátoru Hrabovi v souvislosti s EET na festivalech nevadí jen vysoké náklady. „Ze svého okolí dobře vím, jak je organizace festivalů náročná – nejen finančně, ale i lidsky. Stát by proto neměl provozovatelům přidávat další naprosto zbytečné povinnosti,“ hodnotí a doplňuje: „V neposlední řadě si samotní návštěvníci festivalů chtějí odvézt spíše zážitky ze skvělé atmosféry než pytel dlouhých účtenek.“

Aktivní podporu na půdě Senátu pochopitelně vítají všichni organizátoři hudebních festivalů sdružení ve festivalové asociaci FESTAS. „Nesmírně si vážíme podpory senátora Hraby a těší nás, že téma negativních důsledků EET rezonuje i na politické scéně. Věřím, že naše argumenty najdou podporu a pozměňovací návrh bude přijat,“ uzavírá Marek Vohralík.

Věra Kubátová

Festivalová asociace FESTAS

Asociace FESTAS aktuálně zastřešuje 24 českých hudebních festivalů. Její ambicí je prosazovat zájmy svých členů například při přijímání zákonů, které oblast festivalů ovlivňují. Zároveň chce poskytovat orgánům státní zprávy zpětnou vazbu tak, aby nedocházelo k přijímání legislativy, která festivaly neúměrně zatěžuje.

Vedle komunikace se státní správou se chce asociace aktivně podílet na rozvoji domácí festivalové scény. Její snahou je vytvářet platformu pro pravidelné setkávání a diskuse profesionálů z oboru. V budoucnu má za cíl zaměřit se i na oblasti ekologických iniciativ, společných řešení pro členské festivaly a další společné projekty.

Asociace funguje od roku 2017. Bližší informace viz www.festas.cz.

Parlament České republiky

SENÁT

2019

Pozměňovací návrh senátora / senátorky ……………………. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk …..)

Pozměňovací návrh

V části první čl. I (§12) se dosavadní novelizační bod 9 doplňuje o písmeno o) ve znění

o) Tržby realizované pořadateli kulturních festivalů v době jejich konání. Kulturním festivalem se pro účely tohoto zákona rozumí série alespoň 10 kulturních představení probíhajících alespoň na dvou oddělených scénách v uzavřeném areálu, přístupná pro návštěvníky pouze po zakoupení vstupenky, bez stálých provozoven a probíhající minimálně dva a maximálně pět po sobě jdoucích dnů v kalendářním roce.

Odůvodnění

Evidence tržeb dle požadavků zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je v prostředí kulturních festivalů extrémně nákladná a technicky náročná. Kulturní festivaly definované ve znění pozměňovacího návrhu jsou jednorázovou akcí, která zpravidla probíhá pouze jednou ročně. Probíhají v místech, která nedisponují žádnou, nebo jen velmi omezenou infrastrukturou. Během několika málo dní vznikají tak říkajíc na zelené louce a po svém skončení opět během krátkého časového úseku zanikají. Během krátké doby svého konání také musí v rámci prodejních míst obsloužit tisíce až desetitisíce osob, čemuž odpovídá množství potřebných pokladen a dalšího vybavení.

Během svého provozu kulturní festivaly realizují tržby z prodeje nápojového občerstvení, upomínkových předmětů a z prodeje služeb pro návštěvníky. Tyto příjmy představují důležitou součást příjmů kulturních festivalů společně s prodejem vstupenek a příjmy od sponzorů a partnerů. Uvalením povinnosti evidovat tržby dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb by došlo k zásadnímu snížení příjmů kulturních festivalů právě v příjmové kategorii prodeje na místě. Výše nákladů spojených se splněním povinností evidovat tržby by totiž dosahovala až 20% výše těchto tržeb. V důsledku toho by došlo k zásadnímu snížení příjmu kulturního festivalu, které by se muselo nutně projevit. V některých případech zvýšením vstupného, tudíž snížení dostupnosti kulturní nabídky, v jiných případech pak omezením investic do programu kulturního festivalu, tudíž snížení kvality kulturní nabídky.

Hlavním argumentem pro vynětí kulturních festivalů z povinnosti evidovat své tržby v průběhu festivalu je zcela neúměrná zátěž oproti všem ostatním podnikatelským oborům. To navíc v oboru, který rozhodně nepatří k významně ziskovým a tím pádem v něm ani nevznikají významnější daňové povinnosti. Prakticky ve všech oborech, kterých se EET týká, potřebuje daňový subjekt ke splnění povinnosti jednu pokladnu. Kulturní festivaly jich potřebují vyšší desítky až stovky. Zatímco v ostatních oborech činí náklady spojené s EET maximálně desetiny procenta z realizované tržby, u festivalů je to až 20%. Tento nepoměr je jasným důvodem pro vynětí kulturních festivalů z povinnosti evidovat tržby.

Předkládaný pozměňovací návrh je koncipován s maximální opatrností tak, aby neotevíral prostor ke zneužití udělené výjimky formou pořádání akcí, které by vznikaly jen za účelem vyhnout se povinnosti evidovat tržby. Návrh také nevyjímá z povinnosti evidence například

stánkové prodejce, kteří na festivalech fungují. Ačkoliv i u nich lze očekávat komplikace spojené s plněním nových povinností, jsou tito oproti pořadatelům festivalů ve značné výhodě. Své tržby totiž realizují na mnoha akcích v průběhu celého roku a pro splnění požadavků zákona o evidenci tržeb potřebují maximálně nižší jednotky pokladen. 

Z hlediska dopadů udělení předmětné výjimky na státní rozpočet lze konstatovat, že tento krok bude mít spíše pozitivní, než negativní efekt. Vysoké náklady, které by plnění povinnosti evidovat tržby kulturním festivalům přineslo, může v důsledku znamenat zánik celé řady menších festivalů, které si zkrátka nebudou moci dovolit vynaložit tyto prostředky. Nutno také připomenout, že kulturní festivaly nejsou činností, která by byla zásadním způsobem zisková. Zároveň se jedná o podnikání vysoce rizikové. Například pouhá nepřízeň počasí může znamenat propad návštěvnosti festivalu v řádu desítek procent.

Přílohu tohoto pozměňovacího návrhu tvoří materiály vydané festivalovou asociací FESTAS, které na konkrétních příkladech demonstrují ničivé dopady, které elektronická evidence tržeb do tohoto prostředí v případě nepřijetí navrhovaného pozměňovacího návrhu přinese.

Přílohy

Infografika 10 důvodů proč hudební festivaly vyjmout z EET www.festas.cz/messages/eet-ohrozuje-budoucnost-hudebnich-festivalu/

Stanovisko asociace FESTAS k novele zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb www.festas.cz/wp-content/uploads/2017/12/Stanovisko-FESTAS-EET.pdf

Připomínky asociace FESTAS uplatňované v rámci připomínkového řízení novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb na Ministerstvu financí www.dropbox.com/s/pycuwfh3gwj2439/FESTAS_EET_p%C5%99ipom%C3%ADnk y.docx?dl=0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *