Astana Finance Days 2019 – 1

Nur-Sultan  3. července  2019

Astana International financial centre (AIFC) pořádá ve dnech 1.- 4. července 2019  – Astana Finance Days 2019 a na svém fóru přivítala cca 1500  globálních  myslitelů, politiků, zástupců podniků, veřejné správy a akademické sféry včetně široké novinářské veřejnosti.  

Za účasti prezidenta K. Tokayeva  Republiky Kazachstán se  uskutečnilo dne 2. července slavnostní otevření budovy Soudního dvora a Mezinárodního arbitrážního centra AIFC.

Ve dnech  1. – 2. července se pořádala pravidelná setkání členů rad  AIFC a správních rad klíčových orgánů AIFC, byly zahájeny  semináře a workshopy a  s tím související doprovodné  akce a výstavy.

Ve dnech 3.-  4. července AIFC pokračovalohlavní mezinárodní fórum, které se zabývalo čtyřmi hlavními  směry: infrastrukturou financí, dopadem a vlivem financí, inovací  financí a  islamizací  financí. V druhé části  se 3. července AIFC uskutečnila právní konference.  Následně byla uspořádána slavnostní večeře s hlavními řečníky, kteří představili  své nové vize a seznámili  přítomné  s možnými reakcemi na vzniklé situace ve stále se měnícím finančním světě.

 „Getting trained for IPO“ je nová iniciativa předsednictva AIFC pro další finanční  rozvoj společností zaměřená na organizaci finanční platformy pro spolupráci vedoucích společností na trhu,  příprava na IPO (Initial Public Offering –  veřejná  nabídka akcií), konzultace odborníků, vedoucích pracovníků, investičních společností a profesionálních certifikačních programů BCPD Training Centre. Hlavním cílem AIFC je usnadnit transformaci lidí, procesů a kultury organizace strukturovaným a řízeným způsobem při přípravě na IPO. Program zahrnuje přednášky předních mezinárodních partnerů AIFC v oblasti financí, účetnictví a auditu, správy a řízení společností, investičních vztahů a HR. Akce je zaměřená na aktuální otázky, které se týkají oblasti IPO, na výzvy, se kterými se mohou společnosti v průběhu procesu „veřejnosti“ setkat  a  možná řešení, která mohou odborníci AIFC poskytnout.

Astana Finance Days se zabývala současným stavem spolupráce a strategického partnerství, které má obrovskou roli v mezinárodní integraci a podpoře vzájemných finančních výhod. Je to velice silná konvergence a zaokrouhlená podpora spolu s prosazováním rozvojových cílů pro každý protějšek a jsou nevyhnutelně hnacími silami pro dosažení růstu a stability jednotlivých subjektů. Proto je důležité zabývat se otázkou samostatných hospodářských politik a je nutné posilovat komparativní výhody  pro rozvíjející se ekonomiky.

Proto je jisté, že konkurence a vlastní srovnávání vytvářejí hlavní podmínky pro to, aby byly dynamicky a ekonomicky účinné. Proto je nutné poučit se ze zkušeností mezinárodních organizací – např. ASEAN, SCO atd. a zvážit,  jaké zkušenosti by se mohly převzít a aplikovat do praxe.  I k vzhledem k relativně malé velikosti trhu v regionu Střední Asie existuje prostor pro úspěšnou spolupráci – proto je nutné věnovat se důležité regionální integraci. AIFC jako jedna z hlavních platforem hraje velice významnou roli pro podporu spolupráce a  dalším posílení konkurenčních výhod jednotlivých účastníků konference.

Součástí  Astana Finance Days  bylo slavnostní zahájení právní části  „Pro Bono Office“  a uskutečnilo se ve prospěch   AIFC a účastníků AIFC. Termín pro bono je latinská zkratka  „pro bono publico“, což znamená „pro veřejné dobro“. Termín obecně odkazuje na volné právní služby k profesionálnímu  zajištění jednotlivých společností.  Advokátní kancelář AIFC „Law Pro Bono Office“ poskytuje právní služby jednotlivcům a zástupcům společností, kteří si nemohou dovolit právníka. Uvedené subjekty mohou bezplatně využívat právní služby  poradců a konzultace o právních otázkách, které v rámci jurisdikce AIFC vznikají z řad dobrovolných  právníků.

Hlavním účelem hostujícího  AIFC BCPD  – Fóra EdTech je zapojit lidi do digitálního systému a progresivního růstu a i je inspirovat k celoživotnímu  vzdělávání  a zlepšovaní  vzdělávacího systému. Fórum zkoumalo  budoucnost vzdělávání  a jeho možné propojení  s regionálním hospodářským rozvojem. Kromě toho se fórum zaměřuje na nejnovější technologický vývoj a řešení, která zásadním způsobem mění způsob vzdělávání, které je  poskytováno na celém světě. Program Edtech Fórum zahrnuje panelová setkání, workshopy a mistrovské kurzy o aktuálních tématech jako jsou – povolání budoucnosti, transformace vzdělávání, moderní trendy a globální praxe v používání technologií ve vzdělávání, stejně jako mnoho užitečného rozsahu. Vzdělávací technologie revolucionizují dosavadní způsob vzdělávání a EdTech alley poskytne platformu pro budování spolupráce, podporu sítí a posílení postavení zainteresovaných subjektů v oblasti vzdělávání v celém regionu i mimo něj. Společnost  EdTech představila  své iniciativy pro účastníky konference.

SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ S FÓREM INFRASTRUKTURÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ :

Financování bylo a bude vždy hlavní součástí rozvoje infrastruktury. Dlouhodobé investice vyžadují účast  státních fondů s vysokou zkušeností s řízením podniků a  společností. Proto se musíme zamyslet jak úspěšné jsou PPP projekty při financování projektů Belt & Road?( strategie zaměřená na větší a rychlejší obchod..) Dalším problémem, kterým se musíme zabývat  je dluhové financování – po prvních pěti letech BRI vidíme pozitivní i negativní zkušenosti. Jaké zásady řízení podniků mohou tyto problémy vyřešit a jak může Astana těmto rizikům zabránit. V neposlední řadě se jedná o nové příležitosti, které AIX nabízí k řešení.

Astana Finance Days  se zabýval problematikou privatizace národních aktiv, kde bylo využito zkušenosti „Kazatompromu“.  Kazatomprom je první národní společností, která se v rámci Programu privatizace 2016–2020 zapojila  do IPO. Kazatomprom   sdělilo  společnostem informace o výhodách, které  jim zapojení do uvedeného programu přinese. Další informace se týkala přípravě SWF „Samruk-Kazyna“ (Fond svrchovaného bohatství byl zřízen za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti národního hospodářství a zabránění možným negativním dopadům změn na světových trzích na hospodářský růst země) na zařazení svých dalších velkých aktivit do   jednotlivých procesů. Společnostem bylo vysvětleno – jaké jsou výhody IPO pro veřejnost a také, proč je důležité zapojit místní drobné investory do obchodování národních akcií na burze a rozdíl mezi státem vlastněnými akciemi a  soukromým sektorem.

Financování bylo vždy hlavní součástí rozvoje infrastruktury – v panelové diskusi  byla věnovaná pozornost problematice dlouhodobých  investic, které  vyžadují účast  státních fondů s pod dohledem vlády.  Dále se projednávala úspěšnost  PPP projektů při financování projektů Belt & Road. Fórum se zabývalo dalším projektem   dluhového financování: po prvních pěti letech mluvčí BRI  představili pozitivní i negativní zkušenosti projektu, objasnili  principy správy a řízení společností, které  mohou tyto problémy vyřešit – v neposlední řadě se jedná o nové příležitosti, které AIX nabízí.

V posledních desetiletích se role IFCs mění s posunem rovnováhy sil mezi předními IFCs v Asii, Severní Americe a Evropě. Během zasedání byla analyzována řada otázek s cílem pochopit, co bude v budoucnu ovlivňovat konkurenceschopnost IFCs a jak budou dále postupovat  investoři ze své IFCs v dnešní rychle se měnící světové ekonomice.

Astana Finance Days se  dále  zabýval nejen významem finanční infrastruktury, ale i otázkám islámských financí, kde jsou stále mezery  na trhu globálního finančního průmyslu. Je potřeba věnovat pozornost rostoucí angažovanosti vůči udržitelným a odpovědným investicím do islámských financí, které jsou atraktivním nástrojem financování. Fórum se zabývalo současným stavem islámských financí v oblasti environmentálních a sociálních otázek a projednávalo klíčové příležitosti a výzvy pro jeho další rozvoj, digitální infrastrukturu a  rozvoj dalších odvětví podél nové ekonomické hedvábné cesty ( projekty budované firmami po celém světě) a také jakou roli hrají technologické společnosti v regionu. Jak uvedené regionální energetické nebo zemědělské projekty mohou ovlivnit obchod a investice v regionu a zároveň, jak mohou  ovlivnit  celkový hospodářský růst.

Fórum Astana Finance Days věnoval také velkou pozornost  rozvoji dopravních, námořních a jiných iniciativ v rámci AIFC na základě  podkladů nejlepší mezinárodní praxe. Panelisté diskutovali o nových příležitostech v AIFC s ohledem na rychle se měnící prostředí a rostoucí požadavky. 

Cílem fóra  AIFC Legal Talks bylo seznámit podnikatelskou a právní komunitu  s jedinečnou vzdělávací, informační a diskusní platformou, s právními znalostmi, právními otázkami a současnými trendy v právních službách s účastí jak mezinárodních, tak místních mluvčích. Uvedená akce AIFC Legal Talks usiluje o spojení akademiků, právníků, zástupců soukromého sektoru, studentů a dalších členů právního průmyslu, aby diskutovali o relevantních otázkách v právním a finančním sektoru.

SveP.

„Skutečnost, že se věci začínají dít v jiných zemích Střední Asie, podporuje příběh Astany IFC „ – André Küüsvek, EBRD

Mezinárodní finanční centrum Astana (AIFC). V prosinci 2015 podepsal prezident Kazašské republiky Nursultan Nazarbajev ústavní zákon „O Mezinárodním finančním centru Astana (AIFC), kterým se zřizuje AIFC a jeho orgány. Cílem AIFC je stát se předním mezinárodním centrem pro finanční služby v regionu.

Cílem AIFC je přilákat investice do ekonomiky Kazachstánu vytvořením atraktivního ekosystému pro finanční služby, rozvojem místních kapitálových trhů, zajištěním jejich integrace s mezinárodními kapitálovými trhy a rozvojem pojišťovacích, bankovních a islámských finančních trhů Republiky Kazachstán.

Přečtěte si více na www.aifc.kz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *