Farmaceutická společnost Pfizer ocenila talentované chemiky

Praha 16. června 2019

Tři studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice převzali ocenění společnosti Pfizer. Ta na základě memoranda o vzájemné spolupráci s touto fakultou podporuje projekty, které jsou přínosem pro oblasti biotechnologií a farmakochemie. Studenty chemicko-technologické fakulty společnost Pfizer podpořila celkově již částkou 120 000 korun.

Inovativní farmaceutická společnost Pfizer letos již po čtvrté ocenila autory nejlepších diplomových prací. Cenu společnosti Pfizer převzali studenti z rukou děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra Kalendy, CSc.

„Jménem vedení fakulty všem oceněným upřímně blahopřeji. Jsem pevně přesvědčen, že studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se stalo dobrým základem pro jejich další osobní rozvoj a praktické uplatnění či další studium. Vždyť vysokoškolské studium chemie má v Pardubicích už dlouholetou tradici a chemie je nezastupitelným oborem, bez kterého se náš každodenní život neobejde. I samotná příroda je totiž jednou velkou chemickou laboratoří,“ říká proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Farmaceutická společnost Pfizer klade na podporu vzdělání obrovský důraz, proto také spolupracuje s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery po celém světě. „Spojení s akademickou sférou je pro nás důležité. Proto jsme si před pěti lety v České republice pro spolupráci vybrali Univerzitu Pardubice, jejíž Fakulta chemicko-technologickámá v odborných kruzích vysoké renomé. Těší nás, že můžeme odměnit talentované studenty, kteří jsou pro svůj obor zapálení a mají potenciál věnovat se vědě či výzkumu. Kromě podpory vzdělávání se začínáme věnovat spolupráci s nadějnými startupy, které mohou do zdravotnictví vnést inovace, které pozitivně ovlivní životy pacientů,“ říká generální ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček.

Návrhy na ocenění prací podaly příslušné komise pro státní závěrečné zkoušky, ve kterých kromě akademických pracovníků zasedali také odborníci z praxe. Významným kritériem hodnocení byla kromě úrovně práce, obhajoby a oponentských posudků také aktuálnost studované problematiky a možnost využití získaných výsledků v praxi.

Ceny společnosti Pfizer, spol. s r.o., za nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2019 v oblasti farmakochemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice získali:

Petra Behančínová za diplomovou práci „Vývoj chitosanových nanomateriálů s ligandem pro regenerativní medicínu“ ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Bioanalytik. Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací nanočástic a nanovláken z chitosanu s vázanými proteiny, pro cílený transport a dlouhodobé uvolňování léčiv. Metodou entrapmentu, adsorpcí a karbodiimidovou metodou byl do nanomateriálů vázán ovalbumin. Porovnáním výsledků účinnosti vazebných technik modelového proteinu na nanomateriály byla vybrána vhodná metoda a materiál pro vazbu lidského rekombinantního epidermálního růstového faktoru na nanomateriály a byla sledována míra uvolnění tohoto faktoru z nanomateriálu v čase.

Lukáš Marek za diplomovou práci Syntéza inhibitorů kináz s 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onovým skeletem ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Cílem diplomové práce bylo nalezení originální syntetické cesty vedoucí k derivátům 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onu, které jsou významným farmakoforem u nové třídy inhibitorů kináz (např. strukturně podobný nintedanib se používá od roku 2014 pro léčbu idiopatické plicní fibrózy). V rámci řešení oceněné práce diplomant nalezl a optimalizoval reakční podmínky, za nichž vznikají uvedené sloučeniny, a dosáhl vysokých výtěžků (až 97 %). Velká část připravených látek je originální a i použitá reakční sekvence pochází z pracoviště diplomantova školitele. Výsledky diplomové práce hodnotila komise jako velmi přínosné a představující solidní základ pro budoucí patentování nebo publikování v impaktovaném časopise.

Jan Jirmásek za diplomovou práci Matricové tablety na bázi alginátu sodného s prodlouženým uvolňováním tramadol hydrochloridu ve studijním programu Chemie, studijním oboru Analytická chemie. Tato diplomová práce je zaměřena na studium disoluční kinetiky hydrofilních matricových tablet s tramadol hydrochloridem jako účinnou látkou. Dále se zabývá ověřením homogenity připravených tablet pomocí metody SEM (skenovací elektronová mikroskopie). Matricové tablety byly připraveny metodou přímého lisování, jako retardující složka byl zvolen alginát sodný a jako pojivo byla použita mikrokrystalická celulóza. Po provedení disolučních testů byly získány disoluční profily, které byly kvantitativně vyhodnoceny pomocí nelineární regresní analýzy. Byl zjišťován vliv obsahu retardující složky na rychlost a mechanismus uvolňování účinné látky z tablety a vliv metody přímého lisování na homogenitu připravených tablet.

O společnosti Pfizer ČR

V České republice společnost Pfizer působí od roku 1993, letos tato americká společnost slaví 170 let od založení. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Kromě toho se zaměřuje také na vzdělávání odborné veřejnosti a ve spolupráci s nemocničními zařízeními organizuje klinické studie léků. V současné době zaměstnává v ČR více než 400 zaměstnanců.

Kateřina Popová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *